»
S
I
D
E
B
A
R
«
Gene pharming
Sep 28th, 2012 by tipparat 93 views

ภายหลังจากใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทำให้แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำไปรักษาโรคเบาหวานสำเร็จ ซึ่งสามารถทดแทนการรักษาแบบเดิมที่ใช้อินซูลินที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะซึ่งยุ่งยากและราคาแพง ตั้งแต่นั้นมาการผลิตยาที่เป็นโปรตีนเริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้แบคทีเรียยังมีการใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น วัว หนู แกะ ไก่ หมู เป็นฟาร์มในการผลิตยาเรียกวิธีการนี้ว่า gene pharming โดยการตัดต่อยีนสำหรับยาใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

ที่มา: สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa