»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jan 22nd, 2011 by satapon 40 views

“สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” หนึ่ง ในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
PhotoScape โปรแกรมเล็ก ฟรี แต่เจ๋ง
Jun 27th, 2010 by Courseware2u 222 views

การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อาจจะมีความซับซ้อน และเป็นโปรแกรมที่ต้องการพื้นที่มาก หน่วยความจำเยอะแต่หากลองหันมาใช้ PhotoScape อาจจะพบว่าโปรแกรมนี้คือ โปรแกรมในฝันของหลายๆ คนได้นะครับ ด้วยความสามารถที่หลากหลาย แต่ง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน อีกทั้งรองรับการทำงานกับ EXIF Metadata ที่ดึงค่าของภาพ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความเร็วชัตเทอร์ และอื่นๆ มาแสดงผลบนภาพได้ทันที จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าจะลองหันมาเล่นและใช้งานกันดีไหมครับ

Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาบรรณารักษ์ มช.
Feb 26th, 2010 by Courseware2u 277 views

2010-02-25_09-17-45วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผอ.สุภาพร และอาจารย์บุญเลิศ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นำเสนอประเด็นน่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับกาีรศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ Open Source Software, Freeware และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการจัดการห้องสมุด การบริการทรัพยากรสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งรายวิชาที่ภาควิชาฯ ดำเนินการร่วมกับ STKS ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนออย่างหลากหลาย และมีแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาส STKS จะร่วมกับภาควิชาฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware กรณีศึกษาของ STKS
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 439 views

STKS โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยเนคเทค วันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นำเสนอกรณีศึกษาจาก STKS ที่ทำกิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware โดยมีรายละเอียดดังสไลด์

Read the rest of this entry »

Share
แบบสอบถามการใช้ OSS & Freeware และ Web 2.0
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 628 views

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการใช้ Open Source Software & Freeware และ Web 2.0

ขอขอบคุณ
STKS

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 777 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
กรณีศึกษา OSS & Freeware บริษัทพีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 1,311 views

ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนางานประชุมวิชาการของ STKS เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร ทั้งนี้ท่านได้กรุณานำเสนอผลการใช้งาน OSS & Freeware ในกลุ่มบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นกรณศึกษาสำหรับอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาได้อย่างดี

ดร.สันติพัฒน์ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทพีทีทีฯ เลือกใช้หลากหลายโปรแกรมในกลุ่ม OSS & Freeware โดยมีรูปแบบการเลือกใช้ทั้งที่เป็นตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายใน เช่น

 • โปรแกรม Alfresco สำหรับงาน ECM (Enterprise Content Management) ที่มีจุดเด่นในการทำ Document Workflow และระบบ Revision ของเอกสาร
 • โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
 • โปรแกรม vTiger สำหรับงาน CRM
 • โปรแกรม ProjectOpen เพื่อการจัดการ/บริการโครงการ

รวมทั้งการเลือกใช้ OSS & Freeware เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ขององค์กร ได้แก่

 • OCS Inventory สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • Dimdim สำหรับงาน Web Conference
 • ZoneMinder สำหรับงาน CCTV
 • e-Groupware โดยเฉพาะการจองห้องประชุม
 • OpenVPN สำหรับงาน VPN
 • Promox สำหรับงาน Visualization
 • WordPress สำหรับการพัฒนา Blog เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS
Sep 17th, 2009 by Courseware2u 580 views

วันที่ 17 กันยายน 2552 STKS ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ในประเด็นเครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช่วงหนึ่งของการประชุมวิชาการ คือ การเสวนาโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงแนวคิดของ STKS ในประเด็นการส่งเสริม OSS & Freeware ได้อย่างถูกต้อง ขอโอกาสนี้นำเสนออีกครั้ง

กิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware ของ STKS มีเจตนารมย์เพื่อศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ที่มีคุณภาพและเหมาะสมทั้งต่อการเรียนการสอน การใช้งานเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ทางเลือก สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่สนใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เลิกการใช้ซอฟต์แวร์กลุ่มอื่นๆ ออกไป ทั้งนี้หน่วยงานใดที่มีความพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือจะเลือกแนวทางการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ผสานกับซอฟต์แวรn OSS & Freeware ในบางงาน ทั้งนี้ควรอยู่บนพื้นฐาน “การไม่ละเิมิดลิขสิทธิ์” ใดๆ ทั้งสิ้น

STKS ได้ศึกษาซอฟต์แวร์ OSS & Freeware ไว้หลากหลายกลุ่มทั้งการใช้เพื่อการเรียนการสอน งานสำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพื่อเด็ก/เยาวชน พร้อมเปรียบเทียบความสามารถและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ http://stks.or.th/wiki

Read the rest of this entry »

Share
PDF Creator มากกว่าการแปลงเอกสาร PDF
Sep 6th, 2009 by Courseware2u 656 views

การแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับให้เป็นเอกสาร PDF มีมานานแล้ว โดยที่ผ่านมาก็เลือกใช้โปรแกรม Acrobat Professional ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไป แต่ถ้าหากท่านเน้นเฉพาะการแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็นเอกสาร PDF เป็นหลัก และไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม PDF Creator นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ดี ทั้ง Microsoft Office, PhotoShop, Visio

นอกจากความสามารถแปลงเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเป็น PDF แล้ว โปรแกรมยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการระบุเมทาดาทาประกอบการสืบค้น และการกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหา (Security) ที่เหมาะสม เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือสั่งพิมพ์ไม่ได้ อนุญาตให้คัดลอกได้หรือไม่ได้ เป็นต้น นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่คลังความรู้ออนไลน์ของ STKS

Share
OSS & Freeware เพื่อการเรียนรู้
Aug 17th, 2009 by Courseware2u 452 views

OSS ที่ดีมีคุณภาพไม่ได้มีเฉพาะ OpenOffice.org หรือ FireFox เท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเลือกใช้โปรแกรมทดแทนโปรแกรมจำนวนมากที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ ลองศึกษาได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki โดยแบ่งหมวดซอฟต์แวร์ไว้หลากหลายหมวด เช่น

 • Edutainment
 • Office
 • Graphic
 • พัฒนางานบนเว็บ
 • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • Multimedia
 • Utilities
 • Server
 • สำหรับงานเฉพาะด้าน
Share
เชิญร่วมสำรวจการใช้ OSS & Freeware และ Web 2.0
Jul 8th, 2009 by Courseware2u 403 views

เชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware และเว็บ 2.0

Share
ใช้ Open Source & Freeware ดีๆ กันดีกว่าครับ
Mar 3rd, 2009 by Courseware2u 782 views

เอกสารแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในกลุ่ม Open Source และ Freeware ที่ท่านสามารถเลือกศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรนะครับ

oss-freeware

Share
ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ เลือกใช้ OSS & Freeware ได้อย่างไร
Feb 8th, 2008 by Courseware2u 591 views

เครื่องบริการผู้ใช้ในห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศหลายๆ ที่มักจะไม่ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครบทุกเครื่อง หรือครบทุกโปรแกรม แต่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้บริการผู้ใช้ หากสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Windows ติดตั้งกับเครื่องบริการทุกเครื่อง โปรแกรมที่เหลือเลือกใช้โปรแกรม Open Source & Freeware ที่เหมาะสม น่าจะเป็นทางเลือกที่สดใสสำหรับห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ OpenOffice.org นับเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มเอกสาร Microsoft Office ได้ทันที หรือบันทึกกลับเป็นฟอร์แมตดังกล่าวก็ได้

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa