»
S
I
D
E
B
A
R
«
U.S. FDA หันมาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยจากเทคโนโลยีนาโน
Dec 13th, 2010 by titima 74 views

จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และยาซึ่งเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีนาโนในสหรัฐฯ ทำให้องค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration : FDA) หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยจัดตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ จากรายงาน Nanotechnlogy Task Force Report เสนอให้ FDA จัดทำแนวทางและการมีบทบาทมากขึ้นในการชี้ประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีนาโน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รายงานได้สรุปประเด็นด้านกฎหมายและด้านวิทยาศาสตร์

ประเด็นด้านกฎหมาย FDA มีหน้าที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโน ดังนั้น FDA มีความสามารถในการชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโนได้หรือไม่ หรือขอบเขตในการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึง FDA ควรกำหนดให้มีการติดฉลากหรือการขออนุญาตเพื่อติดฉลากผลิตภัณฑ์ ขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีนาโนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมดูแลมีประสิทธิภาพจริง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/367—-82550

Share
สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
Nov 1st, 2010 by tipparat 165 views

หน่วยงานของสหรัฐฯ สองแห่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมได้แก่ องค์กรอาหารและยา (Food and Drug Administration (FDA)) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture (USDA)) องค์กรอาหารและยามีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมที่จะนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ในขณะที่กระทรวงเกษตรมีหน้าที่ควบคุมดูแลการนำเข้าสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ศาสตราจารย์มาร์กาเรต เมลลอน (Margaret Mellon) ผู้อำนวยการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมของสหภาพนักวิทยาศาสตร์ที่มีจิตสำนึกทางสังคม (Union of Concerned Scientists) กล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคสนใจในเรื่องต้นกำเนิดกระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งสิทธิ์ที่จะรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารมากขึ้น ดังนั้นผู้มีอำนาจควรจะเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบขององค์การฯ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตอาหาร ศาสตราจารย์เมลลอนได้กล่าวอีกว่าการปฏิเสธไม่ให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารอาจทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต่อต้าน ดังนั้นความโปร่งใสรวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายจึงมีความสำคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ในท้ายที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคยอมรับในเทคโนโลยีนี้ประเด็นปัญหาต่างๆ ในด้านสังคม จริยธรรม และศาสนาที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลขององค์กรอาหารและยาจะต้องมีการยกขึ้นมาชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าสภาคองเกรสจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและให้อำนาจแก่องค์กรอาหารและยาเพิ่มขึ้นในการออกระเบียบให้ผู้จำหน่ายมีการติดฉลากแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้รับมาจากสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/262—-22552

Share
องค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯอนุญาตให้ใช้เซลล์ต้นตอในการทดสอบทางคลีนิก
Nov 1st, 2010 by tipparat 66 views

องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration (FDA)) ได้อนุญาตให้บริษัทเจรอน (Geron Corp.) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็กตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ทำการทดลองฉีดเซลล์ต้นตอซึ่งผลิตจากตัวอ่อนมนุษย์ให้กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่ไขสันหลัง การทดลองที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2552 นี้จะเป็นการทดลองถึงความปลอดภัยของเซลล์ต้นตอที่ได้มาจากตัวอ่อนมนุษย์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรกของโลก โดยผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นตอที่นำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้มีชื่อว่า GRNOPC-1 ซึ่งถ้าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัย จะเหมือนเป็นการยอมรับในการนำเซลล์ต้นตอมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวานในเด็ก (Juvenile Diabetes) และโรคมะเร็ง (Cancer) การอนุญาตให้มีการใช้เซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนทดสอบในมนุษย์ขององค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการได้รับการสนับสนุนงานวิจัยด้านเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนจากองค์กรของรัฐ และผู้สนับสนุนอีกหลายฝ่ายยังเฝ้ารอคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาในการเพิกถอนข้อกำหนดและข้อจำกัดต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการให้ทุนงานวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/262—-22552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa