»
S
I
D
E
B
A
R
«
Directory of Institutional Repositories (Part III)
Jan 16th, 2008 by supaporn 532 views

รายชื่อหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม IR ค่ะ

Digital Commons (http://www.umi.com/products_umi/digitalcommons/

DSpace (http://wiki.dspace.org/DspaceInstances)

Fedora (http://www.fedora.info/community)

SDL : Search Digital Libraries (http://drtc.isibang.ac.jn/sdl/archives.php)

OAI Scotland Information Service (http://hairst.cdlr.strath.ac.uk/oaisis/Repositories.htm)

Public Knowledge Project, Open Archives Harvester (http://pkp.sfu.ca/harvester/archives.php)

Digital Academic Repositories (http://www.darenet.nl/en/page/language.view/repositories)

Open Language Archives Community (http://www.language-archives.org)

Share
ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Jan 6th, 2008 by supaporn 660 views

ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจำนวนมาก บางองค์กรหรือหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสงวนรักษาเนื้อหาที่อาจจะสูญหาย บางหน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น การเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

  • ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเก็บ
  • ระยะเวลาของการเก็บ
  • ความเหมาะสมของซอฟต์แวร์
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
  • ความรู้ด้านเทคนิคพิเศษ

ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แ่ก่ ล็อคคิส (LOCKSS), อีพริ้นท์ (EPrints), ดีสเปซ (DSpace), เฟดอรา (Fedora) เป็นต้น

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa