»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ศวท. แผนงานไอซีที สสส. และ OpenDream
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 570 views

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล บริษัทโอเพนดรีม ได้มีโครงการความร่วมมือกับ STKS กับ สสส. 4 โครงการ

1. โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย http://dlib.in.th สสส. ริเริ่มขึ้นจากการที่มีการทำดิจิทัลขึ้นมามาก เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านกันได้ พบว่ายังมีปัญหามาตรฐานต่างๆ เช่น OAI เช่น ดึงข้อมูลภาษาไทยไม่ได้ ได้เริ่มจากข้อมูลด้านผ้า ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการทำข้อตกลงเรื่องมาตรฐานร่วมกัน ช่วยสืบค้นข้ามฐานข้อมูลได้ ลดเวลาของผู้ใช้ จากเดิมที่ผู้ใช้ต้องการทำการสืบค้นจากทีละฐานข้อมูลคล้าย Single Search ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

Read the rest of this entry »

Share
Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อสืบค้นไปยัง DSpace
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 409 views

STKS ได้พัฒนา Extension ในรูปแบบ Plug-ins สำหรับ Joomla เพื่อปรับฟังก์ชันสืบค้นของ Joomla ให้สืบค้นทะลุไปยังคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace โดยได้กำหนดต้นแหล่งให้สืบค้นไปที่ NSTDA IR ของ สวทช. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Source code แล้วปรับแก้ไข URL ของคลังความรู้สถาบันที่พัฒนาด้วย DSpace ให้ตรงกับแหล่งข้อมูลของท่านได้ต่อไป

Share
ลูกเล่นที่น่าสนใจของ Firefox
Feb 2nd, 2009 by watinee 986 views

นี่คงเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบอะไรก็ตามแบบเปิด เพราะมันทำให้สามารถเพิ่ม feature ใหม่ๆ ตามที่เราต้องการหรือเอื้อประโยชน์ในการใช้งานได้เรื่อยๆ ที่สำคัญคือเราไม่ต้องพัฒนาทั้งหมดเพียงลำพัง เพราะในชุมชนที่มีคนชอบเรื่องเหมือนๆ กันต่างรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมแขน ขา ปีก ให้กับโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเอง วันนี้จะขอยกมาแนะนำสักตัวอย่างหนึ่ง เวลาที่เราท่องเว็บไซต์ต่างๆ มีหลายครั้งที่เราต้องคลิกลิงค์ลึกเข้าไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่าใช่เรื่องที่ต้องการหรือเปล่า คงจะดีไม่น้อยถ้ามีกระจกหรือแว่นขยายส่อง (พรีวิว) เรื่องหรือลิงค์นั้นๆ ให้เราเห็นก่อนคลิกเข้าไปจริงๆ คงจะประหยัดเวลาดีนะ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa