»
S
I
D
E
B
A
R
«
SMART GRID เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
Sep 21st, 2012 by wanutwira 149 views

SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลายหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

Share
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 133 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa