»
S
I
D
E
B
A
R
«
บทบาทของสวทช. และ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Jan 31st, 2011 by satapon 45 views

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products : XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างพันธมิตรร่วมทางกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นการออกแบบที่ครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายระยะยาวคือ “ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยการสร้าง Product Champion ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
EcoDesign
Oct 23rd, 2009 by supaporn 385 views

20091009-jscienceinaction-5-5-521ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดำเนินงาน  Eco-Design เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ประชาชนทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Science in Action (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2552) ขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ  ด้วยการนำเสนอผลงานการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าจะเป็นการจุดประกายทางความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa