»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Nanopore Sequencing” การวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA
Sep 21st, 2012 by wanutwira 197 views

Nanopore Sequencing เป็นการวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำทางกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเบสผ่านเข้าในรูที่มีขนาดระดับนาโนเมตรโดย Nanopore Sequencer ในปัจจุบันมีโพรงนาโนจำนวนมากจึงสามารถวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบเดิม เทคโนโลยีนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร รวมถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ด้วย

Share
รังสีคืออะไร
Sep 12th, 2011 by kusa 59 views

รังสีอาจอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (รวมถึงแสง ความร้อน ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ อุลตร้าไวโอเลต เอกซเรย์ และรังสีแกมมา)อนุภาค (แอลฟา บีตา และนิวตรอน) ซึ่งสลายตัวมาจากวัสดุกัมมันตรังสีและให้พลังงานออกมา วัสดุกัมมันตรังสีและรังสีต่างกันอย่างไร วัสดุกัมมันตรังสี เป็นนิวไคลด์ที่ไม่เสถียร มีการสลายตัวเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมาหรืออนุภาคออกมา Read the rest of this entry »

Share
พลาสมิด
Jun 21st, 2011 by tipparat 319 views

พลาสมิด เป็น DNA ที่อยู่นอกโครโมโซม พบได้ในแบคทีเรียหลายชนิด  มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่พันคู่เบสจนถึงมากกว่าสองแสนคู่เบส มีโครงสร้างเป็นแบบที่เรียกว่า supercoiled คือเป็นวงแหวนเกลียวคู่ที่มีการพันกันในลักษณะเกลียวซ้อนเกลียว ส่วนใหญ่จะมียีนที่ทำให้แบคทีเรียมีคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ทำให้ผลิตยาปฏิชีวนะได้ ทำให้สามารถย่อยสลายโมเลกุลบางชนิดได้ พลาสมิดแต่ละชนิดจะมีวิธีการจำลองตัวที่แตกต่างกัน เช่น พลาสมิดบางชนิดมีวิธีการจำลองตัวที่ไม่ได้ขึ้นกับการจำลองตัวของโครโมโซม ทำให้มีหลายโมเลกุลในหนึ่งเซลล์เรียกว่าพลาสมิดแบบ relaxed ส่วนพลาสมิดบางชนิดมีวิธีการจำลองตัวภายใต้การควบคุมแบบเดียวกับโครโมโซม ทำให้มีพลาสมิดชนิดนี้เพียง 1 หรือ 2 โมเลกุลในเซลล์เรียกว่าพลาสมิดแบบ stringent พลาสมิดบางชนิดสามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้โดยกระบวนการที่คล้ายกับการ conjugation เรียกว่าพลาสมิดแบบ conjugative ส่วนพลาสมิดบางชนิดที่ไม่สามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้เรียกว่าพลาสมิดแบบ non conjugative พลาสมิดกลุ่มหลังนี้จะถูกส่งเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการได้ในห้องปฏิบัติการ และพลาสมิดกลุ่มนี้ยังสามารถส่งถ่ายระหว่างเซลล์ได้ถ้าอยู่ในเซลล์เดียวกับพลาสมิดแบบ conjugative พลาสมิดแบบ relaxed มักมีขนาดเล็กและเป็นพลาสมิดแบบ non conjugative ส่วนพลาสมิดแบบ stringent มักมีขนาดใหญ่และเป็นพลาสมิดแบบ conjugative

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2536). เวคเตอร์. ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. (หน้า 85-110). กรุงเทพฯ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Share
พิสูจน์ยากเลือดหลวงตาบัว กลายเป็นพระธาตุ
Mar 1st, 2011 by ilada 76 views

โดยปกติการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเลือดจะมี 2 ส่วน คือ หากมีการนำมาใส่ภาชนะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะเลือดอยู่ชั้นล่าง น้ำเหลืองจะลอยตัวขึ้นอยู่ข้างบนของชั้นน้ำเลือด ซึ่งหากน้ำเหลืองแข็งตัวมาก ก็จะพบเพียงก้อนวุ้นเฉยๆ ไม่ใช่เป็นในลักษณะเม็ดน้ำตาลทราย หรือเม็ดทรายเล็กๆ

Read the rest of this entry »

Share
ความสำเร็จในการทำแผนที่รหัสพันธุกรรมในวัวอย่างสมบูรณ์
Oct 18th, 2010 by ilada 45 views

วัวถือเป็นสัตว์ในกลุ่มปศุสัตว์ทสำคัญที่สุดในโลก และมีจำนวนประมาณ 800 สายพนธุ์ นอกจากนี้วัวยังนำมาใช้เป็นอาหารหรือสร้างรายได้ให้กับประชากรได้ถึงประมาณ 6.6 พันล้านคน

นักวัทยาศาสตร์ได้ทำแผนที่รหัสพันธูกรรมของแม่วัวสายพันธุ์เฮียฟอร์ด (Hereford) อายุ 8 ปี จากฟาร์มทดลองในมลรัฐมอนตานา และพบวากลุ่มรหัสพันธุกรรมในวัวประกอบด้วยยีนประมาณ 22,000 ชนิด การทดลองครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะอ่าน และวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เพื่อที่จะศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/268—-42552

Share
นักวิทยาศาสตร์พบกลไกทำไม DNA บรรจุอยู่ในเซลล์ได้
Oct 6th, 2010 by titima 177 views

จากข้อสงสัยในอดีต ทำไม DNA จึงสามารถบรรจุอยู่ภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้? ถึงวันนี้มีคำตอบ

นักวิจัยพบเทคนิคโดยการศึกษาโครงสร้างสามมิติของหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ (Human genome) และค้นพบกลไกที่สามารถตอบคำถามทำไม DNA จึงสามารถบรรจุอยู่ภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้ เนื่องจาก DNA มีการขดตัวกันแน่นเป็นโครงสร้างทรงกลมอยู่ภายในเซลล์

ในช่วงที่เซลล์ไม่ได้เกิดการแบ่งตัว DNA ของมนุษย์ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 เมตร จะขดตัวรวมกันแน่นในบริเวณเล็กๆ ของเซลล์ซึ่งกว้างประมาณ 0.01 มิลลิเมตรเท่านั้น DNA จะจับตัวเรียงกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และค่อยๆ จับรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จนแน่นและปราศจากปม

เหตุผลหนึ่งที่นักวิจัยต้องการตอบข้อสงสัยนี้ เพราะจากการแสดงออกหรือไม่แสดงออกของยีนจะถูกควบคุมโดยองค์ประกอบที่อยู่ภายใน DNA ซึ่งเมื่อนักวิจัยรู้ว่าส่วนใดของ DNA ที่อยู่ใกล้กันอาจทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ายีนมีการถูกควบคุมอย่างไร เช่น การพับซ้อน ที่ผิดปกติและก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นต้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/292—-122552

Share
สิ่งมีชีวิตแรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
Sep 28th, 2010 by ratana 285 views

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิตจากดีเอ็นเอ (DNA) สังเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแรกของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะประโยชน์ด้านการแพทย์ในการผลิตยารักษาโรคและวัคซีนป้องกันชนิดใหม่ สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ เป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Maryland โดยมี J.Craig Venter เป็นผู้นำทีม  ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในด้านจริยธรรมทางชีวภาพ

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/241—-62553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa