»
S
I
D
E
B
A
R
«
ถ้าต้องสร้างห้องสมุดดิจิทัล ๑ คอลเลคชั่นด้วยคน ๒๓ คน (๑)
Jan 17th, 2011 by watinee 209 views

มีคำพูดว่า สิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริงคนละเรื่องกัน เมื่อวันยังอ่อนประสบการณ์หรือยังเรียนอยู่นั้น กับคำกล่าวนี้เราก็คงยังไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่ ต่อเมื่อได้เริ่มงานไปแล้ว จึงถึงบางอ้อ เพราะเมื่อสมัยเรียนอาจารย์กำหนดโจทย์ให้เรา เราก็แก้ไปตามนั้น ไม่มีปัจจัยอื่น เช่น งบประมาณ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน มาเป็นตัวแปรต่างๆ เมื่อสมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ห้องสมุดดิจิทัลยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มๆ (แม้คงไม่ต้องพูดนะว่ามันน๊านนานแค่ไหนแล้ว) ในสมัยนั้นจึงยังไม่ได้วิชานี้บรรจุอยู่ในหลักสูตร แต่พื้นฐานต่างๆ ที่อาจารย์ทุ่มเทถ่ายทอดให้แก่ดิฉันเพื่อเป็นแผนที่นำทางในเส้นทางวิชาชีพนี้ได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เราต่างก็มาเรียนรู้จากการได้ออกสนามจริง หลายๆ เนื้อหาใหม่ๆ ที่เราได้รับจากการทำงานนั้นก็ทำให้เราย้อนคิดไปว่า อืม…ถ้าเรียนในห้องเรียนมันจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น Read the rest of this entry »

Share
มาตรฐานสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
Jul 16th, 2009 by Courseware2u 656 views

สื่อดิจิทัลทั้งที่เป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด สื่อดิจิทัลที่ได้จากการแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสารดิจิทัลเป็นหัวใจ สำคัญของห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้การจัดเตรียมสื่อดิจิทัลไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่เปลืองเวลา กำลังคน และงบประมาณ และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ศวท. ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. มาตรฐานการจัดการโฟลเดอร์และแ้ฟ้มเอกสาร
  2. มาตรฐานภาพดิจิทัล
  3. มาตรฐานเอกสารเว็บ
  4. มาตรฐานเอกสารสิ่งพิมพ์
  5. มาตรฐานสื่อนำเสนอ
  6. มาตรฐานวัตถุการเรียนและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object & Courseware)
  7. มาตรฐานสื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ STKS จะนำเนื้อหาฉบับเต็มเผยแพร่ต่อไปครับ

Share
LibCamp ครั้งที่ 1
May 1st, 2009 by Courseware2u 452 views

STKS ได้มีโอกาสเ้ข้าร่วมกับหลายหน่วยงานที่มีความสนใจในการพัฒนา Digital Library จัดงาน LibCamp ครั้งที่ 1 ณ ห้อง Learning Auditorim – TK Park Thailand วันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 13.30 – 17.00 โดยเป็นงานสัมมนาแบบไม่เป็นทางการของงผู้ที่สนใจงานห้องสมุด ห้องสมุดิจิทัล บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และการจัดการความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน

20090430-libcamp01

Share
Ubiquitous Library
Apr 16th, 2009 by supaporn 766 views

Ubiquitous Library เป็นอย่างไร ทำไม จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จึงสามารถทำได้ ประเทศไทย จะสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างให้เป็น Ubiquitous Library ได้หรือไม่ ติดตามอ่าน LG Sangnam Library : Ubiquitous Library ได้ที่ STKS

Share
ห้องสมุดเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี
Mar 18th, 2009 by Courseware2u 550 views

สไลด์นำเสนนที่สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มีนาคม ุ2552 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด และบริการต่างๆ ของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี

Share
SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 460 views

ปี ค.ศ. 2001 Helsinki University of Technology ไ้ด้นำระบบ Libnet มาใช้ในห้องสมุดในการติดต่อกับผู้ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มืือถือ โดยเชื่อมต่อกับระบบห้องสมุด Voyager เพื่อให้บริการจอง การยืมต่อ และการจ่ายเงิน

ปี ค.ศ. 2005 Curtin University of Technology ที่เมืองเพิร์ธ ได้นำบริการตอบคำถามผ่าน SMS เช่นเดียวกับที่ South Eastern Louisiana University Library

ปี ค.ศ. 2006 มีการนำ SMS มาใช้กับบริการตอบคำถาม ที่ Southbank Institute of Technology Library ที่เมืองเมลเบิร์น โดยใช้ระบบ MessageNet เหมือนกับที่ Monash และห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

Share
การใช้ SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 388 views

Alisa Parker ได้สำรวจการใช้ SMS ในห้องสมุดดิจิทัล พบว่ามีการใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (24 แห่ง) ห้องสมุดประชาชน (24 แห่ง) และหอสมุดแห่งชาติ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประทศ จำนวน ห้องสมุดสถาับันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ
สหราชอาณาจักร 10 1 9 -
ออสเตียเลย 8 6 2 -
ฟินแลนค์ 8 3 4 1
เดนมาร์ก 6 - 6 -
สหรัฐอเมริกา 4 2 2 -
เกาหลี 3 3 - -
นอร์เวย์ 3 2 1 -
ฮ่องกง 2 2 - -
สวีเดน 2 2 - -
อิสราเอล 1 1 - -
นิวซีแลนด์ 1 1 - -
สิงคโปร์ 1 - - 1
ไทย 1 1 - -
Share
ตระหนก? ตระหนัก? ep.1
Dec 29th, 2007 by watinee 493 views

หลายวันก่อนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม The 10th International Conference on Asian Digital Libraries (ICADL 2007) ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม รู้สึกดีใจมากเพราะได้รับประสบการณ์ดี ๆ หลายอย่าง อ่านมาถึงตรงนี้คงจะงงว่าแล้วมันเกี่ยวกับคำว่า ตระหนกและตระหนักอย่างไร เดี๋ยวได้รู้กัน
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa