»
S
I
D
E
B
A
R
«
การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ
Mar 28th, 2012 by suthiwan 166 views

การเสวนาเรื่อง “การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยจากเรื่องจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรไทย : บทเรียนและโอกาสจากภัยพิบัติ วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

การเสวนาดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่ม CPF) โดยคุณศักดิ์ชัย บัวมูล รองกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมกลาง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขี้นจริง ที่มีการใช้นวัตกรรมในการรับมือจากภัยพิบัติพร้อมสร้างโอกาสไปพร้อมๆ กัน

กลยุทธ์การรับมือ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย

  • ประเมินสถานการณ์
  • มาตรการป้องกันใช้น้ำสู้น้ำ โดยการทำที่พักน้ำ 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน  ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถปกป้องไม่ให้น้ำเข้าโรงงานได้
  • มาตรการฉุกเฉิน  โรงงานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ต้องหยุดสายการผลิตเพราะการขนส่งภายนอกไม่สามารถส่งได้
  • มาตรการฟื้นฟู   เมื่อน้ำลดและขนส่งได้ก็ทำการผลิตได้ทันที และเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตอาหารที่พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุง เก็บได้นาน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa