»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Dec 17th, 2010 by satapon 1,701 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
Read the rest of this entry »

Share
การแบ่งปันความรู้ด้วยการสร้าง CoPs (Community of Practices) จากประสบการณ์ของปตท. สผ
Dec 23rd, 2007 by supaporn 1,429 views

ผู้เขียน ได้เข้าร่วมฟังการเล่าประสบการณ์ของคุณสุกันยา วรรณเกษม ผู้จัดการอาวุโส ผ่ายศึกษาและพัฒนาความรู้เทคนิค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณกันยา ได้เล่าถึงประสบการณ์การจัดการความรู้ของบริษัท ปตท. ให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า Read the rest of this entry »

Share
การกำหนดหัวเรื่อง (Subject heading)
Dec 22nd, 2007 by supaporn 1,560 views

ตอนที่ยังทำงานเป็นบรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ วัน ๆ ได้แต่อ่านหนังสือที่เข้ามาให้ห้องสมุด กำหนดหัวเรื่อง เลขหมู่เข้าระบบห้องสมุด การกำหนดหัวเรื่องบางครั้งก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะ คือ ไม่รู้ว่าจะให้คำอะไรดี เพราะถูกกำหนดด้วยหลักเกณฑ์ว่าหัวเรื่องที่ให้ จะต้องเป็นศัพท์บังคับ หรือ Controlled Vocabulary Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ของ Schlumberger (ตอนที่ 5)
Dec 18th, 2007 by supaporn 815 views

บรัษัท Schlumberger ได้สร้าง Knowledge Interchange Initiative ขึ้น เพื่อผลักดันให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices-CoPs) สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนมีผู้สนใจเฉพาะด้าน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa