»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Dec 17th, 2010 by satapon 1,704 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
Read the rest of this entry »

Share
KM กับการแก้ปัญหาตั๋วทางด่วน
Nov 10th, 2010 by supaporn 133 views

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management มักมีการตั้งเป้าหมายเดียวกัน คือ การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการมีนวัตกรรม (Innovation) ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่นเดียวกับการจัดการความรู้ของบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เมื่อได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ไม่สะดวกในการใช้ทางด่วน ตั้งแต่เรื่องการหาที่จอดรถ เพื่อเดินลงไปซื้อบัตร การเข้าคิวเป็นเวลานาน และการเข้าถึงที่ลำบาก KEC เริ่มต้นด้วย Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 938 views

หน่วยงานที่ใกล้ชิด STKS อีกหน่วยงานที่ขอปรบมือให้กับความร่วมมืออันดีในทิศทางการใช้ OSS กับการบริหารจัดการงานของตนเอง คือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย อ.รุจเรขา ที่ประยุกต์ใช้ WordPress. com สร้างสรรค์ Blog ของห้องสมุดและขยายผลเป็น Blog ต่างๆ อีกมายมาย โดยเฉพาะ Blog ของ อ.รุจเรขาเองด้วย อีกทั้งยังนำ Dokuwiki.org ที่ STKS แนะนำไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 1,262 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รอง ผู้อำนวยการ สวทช. และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้กับแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานสัมมนาเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย WordPress : Blog วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 (การบรรยาย) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (Workshop) โดยมีผู้ร่วมฟังสัมมนา และสนใจจำนวนมาก Read the rest of this entry »

Share
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย Blog
Feb 5th, 2009 by Courseware2u 587 views

คำว่า Blog คงเป็นคำไอทีคำหนึ่งที่ได้ยินกันมากขึ้นในช่วงนี้ หลายๆ ท่านคงทราบแล้วว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งตามเทคโนโลยี Web 2.0 ที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ของบุคคลเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เขียน สำหรับท่านที่สนใจสร้าง Blog ไม่ยากเลยครับ STKS ได้เตรียมเนื้อหาสาระความรู้การสร้าง Blog ไว้ให้ที่ STKS e-Learning หรือ STKS Wiki ลองดูสิครับ

Share
CoP
Jun 20th, 2008 by titima 1,020 views

CoP (Commuity of Practice)
เมื่อพูดถึง Knowledge Management (KM) โดยเฉพาะเครื่องมือในการทำให้เกิด KM พบว่ามีหลายตัวด้วยกัน อาจแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ
1.Technical tools และ 2.Non-Technical tools
ตัวอย่างของ Technical tools เช่น Web blog e-Mail ส่วน Non-Technical tools เช่น สภากาแฟ Stroy telling รวมถึง CoP Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa