»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผลวิจัย 5 เทรนด์ดิจิทัล คนเมืองใช้ตัดสินใจเลือกบริโภค
Jun 8th, 2012 by wanutwira 117 views

ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับการเปิดรับข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ จนเป็นปัจจัยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้เอเยนซี่โฆษณาต่างก็ต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภค เพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ และมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคสื่อมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
การเพิ่มการบริโภค Trans Fat มีผลเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้น
Apr 27th, 2012 by wanutwira 71 views

Trans fatจากผลการวิจัยพบว่า การบริโภค Dietary trans fatty acides (dTFAs) ซึ่งเป็นสารผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากไฮโดรเจน (hydrogenation) เข้าไปในน้ำมันไม่อิ่มตัว ซึ่งทีมวิจัย UC San Diego ได้ใช้ข้อมูลจากการบริโภคและการประเมินพฤติกรรมของผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจำนวนหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาร dTFAs  กับพฤติกรรมก้าวร้าวหรือหงุดหงิด ซึ่งพบในปริมาณที่สูงในมาการีน เนยขาว และอาหารต่างๆ ที่ผ่านการปรุงแล้ว

โดย Golomb กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มขึ้นของการบริโภคอาหารที่มี trans fatty acid มีความเกี่ยวข้องอย่างมันัยสำคัญกับพฤติกรรมความก้าวร้าวและความหงุดหงิด จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มี trans fat ให้กับสถาบันต่างๆ หลังจากพบว่า การบริโภค Trans fat นั้น มีผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวที่อาจขยายผลกระทบนี้ไปยังคนรอบข้างได้ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa