»
S
I
D
E
B
A
R
«
Cloud computing service เมฆหมอกบนฟ้าหลังฝน
Jul 11th, 2012 by khansiri 187 views

จากเหตุการณ์ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์พายุพัดถล่ม เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดผลกระทบทำให้พลเมืองประมาณ 2 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันนั้น บริษัท Amazon หนึ่งในผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ของระบบ Cloud Computing Services ซึ่งมีระบบเครื่องแม่ข่ายศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่เมือง Ashburn รัฐ Virginia ก็ได้รับผลกระทบจากพายุนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ Amazon ต้องหยุดให้บริการ Cloud service แก่ลูกค้า เช่น บริษัท Netflix และบริษัท Pinterest รวมถึงลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ Read the rest of this entry »

Share
Applications of Cloud Computing Services
Jul 10th, 2012 by waree 200 views

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีการบรรยายในหัวเรื่อง Applications of Cloud Computing Services. โดย ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค สวทช.

Cloud Computing คือ การบริการการแบ่งปันระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ตัวอย่าง Cloud เช่น Gmail, YouTube, Facebook, Google Docs, Amazon Web Services, Pfizer (คำนวณยา), SEGA (Games Server), Second Life, Ericsson (Backup Systems)  Dropbox ฯลฯ ฉะนั้นปัจจุบันนี้มีระบบ Cloud อยู่รอบตัวเรา

เทคโนโลยี  Cloud ได้รับการจัดอันดับ เป็นเทคโนโลยีหลักของโลกเมื่อปี 2009 สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งออกเป็นตามลักษณะได้ 3 หมวดหลัก คือ
- Infrasfructure-as-a Service (IaaS) บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Computer
- Platform-as-a Service (PaaS) บริการเครื่องมือให้แก่นักพัฒนา
- Software-as-a Service (SaaS) บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ธรรมชาติของ Cloud  ต้องไม่ยุ่งยากในการเข้าใช้ ไม่จำเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้ง  ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
Read the rest of this entry »

Share
บทสัมภาษณ์: ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์(ฮิวเวท) Cloud computing
Jun 1st, 2012 by waree 75 views

บทสัมภาษณ์: ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์(ฮิวเวท) Cloud computing Outsourcing Initiative Project for Thailand

บทสัมภาษณ์ของ ศ.ดร. รัตติกร บุณญวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เป็นศาสตราจารย์ในอเมริกาด้วยปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดร.รัตติกร มีแผน 5 ปีที่จะสร้างนักพัฒนาซอฟแวร์ชาวไทยให้มีความรู้เกี่ยวกับ Cloud computing เพื่อให้เป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมซอฟแวร์อเมริกาซึ่งจะเป็นผลให้มีการกระจายงานพัฒนาซอฟแวร์ดังกล่าวมายังประเทศไทย โดยจะจัดให้มี workshop ตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ Cloud computing เช่น Google App Engine เป็นต้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
Apr 6th, 2012 by satapon 88 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
บทบาทของ Cloud Computing กับ งานบริการในศตวรรษ 21
Apr 6th, 2012 by satapon 200 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing  กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย ดร.อัจฉริยา  อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share
แผนที่นำทางของ Cloud Computing Technology
Dec 22nd, 2011 by pornpan 116 views

National Institute of Standards and Technology (NIST) หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯได้จัดทำร่างแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อให้มีการยอมรับ Cloud Computing ไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนภาคเอกชนในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ และสนับสนุนการพัฒนาโมเดลของ Cloud Computing แผนที่นำทางฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังข้อวิจารณ์จากสาธารณะ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯได้กำหนดยุทธศาสตร์ Cloud Computing เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางเศรษฐกิจและวิทยาการ โดยเน้นศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของระบบ IT ภาครัฐ ปรับปรุงความสามารถด้าน IT และจูงใจให้มีการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้าน IT

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 4)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 142 views

Cloud Computing กรณีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cloud Computing ในกรณีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นมีเป้าหมายในการดำเนินการคือ เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างคนทำงานด้วยกัน ภายใต้การบริหารที่เป็นแบบศูนย์รวม เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในห้องสมุดทุกสาขาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำ SaaS ใช้กับห้องสมุดทุกสาขาใน มธ.  ใช้ในเรื่องห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ซื้อบริการจาก OCLC เรื่อง Local Catalog ร่วมกันเปิดให้บริการ ILL ขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยน LIS ให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด Koha (แทน โปรแกรม Horizon เดิมที่จะปิดตัว) ซึ่งถือว่าเป็น cloud แบบเล็กๆ  โดย Server กลาง ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รังสิต และถือเป็นการเรียนรู้ ให้บริการยืมคืนแก่ผู้ใช้ในต่างประเทศที่สนใจ Thai Study  นอกจากนี้ Software ต่างๆ ที่ มธ.นำมาช่วยในการทำงานในแบบ Cloud Computing ประกอบด้วย

  1. Server Monkey แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบ SaaS ซึ่งมีความสะดวก ประมวลผลที่เป็นข้อเท็จจริงและได้คำตอบภายใน 2 สัปดาห์
  2. Dropbox  เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยนำข้อมูลไปไว้บน Dropbox ซึ่งมีความสะดวกไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่มีการเชื่อมต่อ Internet  ก็สามารถทำงานได้ทุกที่และมีประโยชน์มากสำหรับงานห้องสมุด คืองานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาเพราะแต่ละสาขาสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วว่า สาขาใดมีความต้องการตรงกัน
  3. Google Docs  ใช้ในงานหนังสือบริจาค สร้างโฟลเดอร์ ทำหน้าปกหน้าสารบัญส่งให้ห้องสมุดสาขา คัดเลือกร่วมกันรับไปบริการต่อไป
  4. OCLC CONTETdm ใช้กับงานจดหมายเหตุ ห้องสมุดมีแผนงานจะดำเนินการต่อไป ในเรื่องประชาธิปไตยประเทศไทย เริ่มเก็บภาพโปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

ถือเป็นนวัตกรรมของห้องสมุด ด้วยการพัฒนาร่วมมือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Share
Cloud Computing – สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พึงรู้
Apr 9th, 2011 by ilada 78 views

Cloud Computers เป็นศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่ และมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้เฉพาะในบริษัทของตนเอง ในปัจจุบันสามารถให้บริการบุคคลภายนอกได้ด้วย ซึ่งหมายรวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา

Cost Associativity คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1,000 เครื่องที่ถูกใช้งานโดยมีค่าใช้จ่าย 1 ชั่วโมง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องที่ถูกใช้ตามค่าใช้จ่าย 1 ชั่วโมง แต่มีประสิทธิภาพเท่ากับคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้สำหรับ 1,000 ชั่วโมง ซึ่งหากต้องประมวลผลข้อได้เปรียบในเชิงการเปรียบเทียบ จะสามารถได้คำตอบ 1,000 เท่า และรวดเร็ว หากเทียบกับค่าใช้จ่ายในจำนวนเดียวกัน

Cost Associativity สามารถสร้างความสามารถใหม่ในการทำงาน เช่น นักวิจัยในห้องปฏิบัติการสามารถสร้างเครื่องจำแนกอัตโนมัติ เพื่อค้นหา Spam ใน Social – Communication Site Twitter.com ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้คือ ปัญหางานวิจัยต่าง ๆ สามารถกระจายรายละเอียดและปฏิบัติการได้ในเวลาเดียวกัน

Cloud Computers จะทำงานได้ดีที่สุดหากมีการแยกปัญหางานวิจัยเป็นข้อย่อยใหญ่ ๆ และแต่ละข้อก็จะปฏิบัติการบนระบบของตนเอง ขอบเขตการทำงานของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถออกแบบเว็บโดยการใส่ข้อมูลและหน้าที่ต่างตามต้องการ ความสำเร็จของการใช้ cloud ในงานวิทยาศาสตร์หลายชิ้น มักใช้ Hadoop และเครื่องมือยอดนิยมดังเช่น ชุดทางสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัญหางานวิจัยบางอย่างไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ด้วยแผนผัง และช่วยลดภาระงานการตรวจเทียบผลลัพธ์ และถึงแม้ว่าทำได้ โปรแกรมก็ต้องการการทำงานมากขึ้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/676—-42554

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa