»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือคงค้าง (Backlog)
Feb 13th, 2011 by supaporn 100 views

ถึงแม้ว่า นันทพร แก้วบูชา ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย ตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2531 ก็ตาม แต่ปัญหาหรือหนังสือค้าง ยังคงมีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งดูเหมือนเป็นของคู่กันกับห้องสมุด คงไม่มีห้องสมุดไหน ไม่มีหนังสือที่เป็น backlog อยู่เป็นแน่

ผลของการศึกษาของคุณนันทพร พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (73.01%) มีหนังสือค้างดำเนินการ ปริมาณหนังสือค้างของห้องสมุดมีตั้งแต่ 30-6,000 เล่ม หรือคิดเป็น 0.1-81.91% ของจำนวนหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด และเป็นหนังสือค้างมานานประมาณ 2-4 ปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ และบุคลากรดังกล่าวมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดได้รับหนังสือบริจาคจำนวนมาก ห้องสมุดมีหนังสือค้างสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกตั้งห้องสมุด และปริมาณการจัดหาหนังสือของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa