»
S
I
D
E
B
A
R
«
คำศัพท์สิทธิบัตร
Jun 28th, 2011 by pornpan 124 views

เมื่อกล่าวถึงสิทธิบัตร (Patent) จะมีคำศัพท์สำคัญอยู่หลายคำ เช่น คำว่า ผู้ประดิษฐ์ หรือ นักประดิษฐ์ (Inventor) ในแวดวงสิทธิบัตร มีความหมายอย่างไร

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ให้คำนิยามคำว่า การประดิษฐ์ ว่าเป็น การคิดค้น หรือ คิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ กรรมวิธี และคำว่า กรรมวิธี หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย

สำหรับเจ้าของสิทธิบัตร หรือ ผู้ขอถือสิทธิ ใช้คำศัพท์ว่า Assignee

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa