»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
Sep 5th, 2012 by wanutwira 332 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย
Mar 5th, 2010 by supaporn 580 views
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการสัมมนา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการสัมมนา ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Kunitaka Hashizume (Center of the International Cooperation for Computerization, Japan) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สวทช.)

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี QR Code และข้อมูลเกี่ยวกับร่างมาตรฐานนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอุตสาหกรรมพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ของไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างมาตรฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และมีความสมบูรณ์มากขึ้น
Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha
Sep 5th, 2008 by supaporn 1,648 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแห่งแรกที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นโอเพนซอร์สต์ซอฟต์แวร์ของระบบนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานของ ศวท. Read the rest of this entry »

Share
2D Barcode กับงานยืม-คืนหนังสือ
Aug 28th, 2008 by supaporn 1,467 views

ห้องสมุดส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะใช้บาร์โคดหรืออาร์เอฟไอดีในการบริการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด การใช้บาร์โคดในห้องสมุดจะมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่า บาร์โคดไม่สามารถบรรจุข้อมูลของหนังสือหรือข้อมูลการยืมได้ ส่วนการใช้อาร์เอฟไอดี แม้ว่าจะสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ ข้อมูลการยืมได้ และเอื้อประโยชน์ในการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง แต่อาร์เอฟไอดี จะมีราคาต่อป้าย (tag) อยู่ในราคาที่ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa