»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคนิคใหม่ใช้แสงอาทิตย์ผลิตไฮโดรเจน
Aug 19th, 2011 by kusa 85 views

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นพลังงานที่หาได้ทั่วไป แม้ว่าต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาถูกลงแต่ในภาพรวมพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังมีต้นทุนสูงอยู่ ส่งผลให้มีการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน Read the rest of this entry »

Share
เทฟลอน
Nov 1st, 2010 by duangkamol 199 views

ทุก ๆ คนคงคุ้นหูกับคำว่ากระทะเทฟลอนกันอยู่บ้าง เจ้าสารตัวนี้ทำให้เราทอดไข่ไม่ติดกระทะอีกต่อไป  เทฟลอนหรือ พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ได้จากการเกิดพอลิเมอร์ของเททระฟลูออโร เอทิลีน (TFE) ที่มีการแทนที่ไฮโดรเจนบางตัวหรือทั้งหมดด้วยฟลูออไรด์ มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 30 ล้าน จึงเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง เป็นพลาสติกที่สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 300 องศาเซลเซียส มีความทนทานต่อการชะล้าง ทนเปลวไฟเพราะมีจุดหลอมเหลวสูง  ทนการกัดกร่อนทั้งจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ Read the rest of this entry »

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa