»
S
I
D
E
B
A
R
«
เนคเทค-ซิป้าเผยมูลค่าตลาดไอซีทีไทยปี 54โตกว่า 5แสนล้านบาท
Apr 28th, 2012 by pensiri 163 views

วันนี้ (25 เม.ย.) ที่โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพ ฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า  แถลงผลสำรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  โดย ดร.พันธุ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้อำนวยการเนคเทค เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดไอซีที ไทยปี 2554  โดยรวมมีมูลค่า 531,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 6.3  %  โดยมูลค่าส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร 408,846 ล้านบาท รองลงมาเป็น ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และตลาดบริการซอฟต์แวร์ตามลำดับ  ซึ่งประมาณการว่า อุตสาหกรรมไอซีทีไทยในปี 2555 ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเติบโตถึง 11.2 %  หรือกว่า 591,571 ล้านบาท โดยตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์จะมีการเติบโตสูงสุด หรือ ประมาณ 20.4 %   เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอซีที ปี 2554 พบว่า ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้จ่ายด้านไอซีที ค่อนข้างสูงในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และตลาดสื่อสาร ซึ่งในปีนี้อุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้จ่ายมากที่สุดได้แก่อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

Read the rest of this entry »

Share
การเสวนา NSTDA Open House
Feb 1st, 2011 by rungsima 68 views

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 เช่นกัน ในหัวข้อการบรรยายสุดท้ายของห้องบรรยาย  Track ที่ 1
เป็นการเสวนาเรื่องความท้าทายของการบริหารงานไอซีทีในปี 2554 ภายใต้แนวทาง Smart Thailand 2020

ผู้ร่วมเสวนามาทั้งจากภาครัฐและเอกชน คือ สำนักงานเทคโนโลยีฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท True Information Technology และบริษัท SCG Logistics Management  Company Limited

เท่าที่รับฟัง ก็ได้รับความรู้ในการดำเนินงานของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีไอซีที ขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ

ดังกรณีของ บริษัท SGC Logistics ได้ใช้เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการรถขนสินค้าของบริษัท ที่มีจำนวนมากเป็นหลักพันคัน ที่วิ่งขนส่งสินค้าทั่วประเทศ มีการออกแบบระบบควบคุมเพื่อให้ทราบสถานะของรถขนส่งเหล่านั้น ด้วยการติด tag  ไว้ที่รถ และเมื่อรถวิ่งไปถึงจุดกำหนดให้หยุด จะมีเครื่องอ่าน tag  และจัดจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ทำการขนส่ง ต้องมีการเข้าเครื่องชั่งน้ำหนัก  ทำให้ทราบน้ำหนักสินค้า เก็บข้อมูลเหล่านี้ให้ ไม่ต้องพิมพ์ซำอีกเมื่อถึงจุดหมาย ระบบนี้ใช้เพียง RFID ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี GPS  จึงทำให้ต้นทุนลงทุนตำกว่า GPS มาก และหากรถขนส่งนี้วิ่งออกนอกเส้นทางจะมีระบบ Alarm ส่ง SMS ให้แก่ผู้ควบคุม นอกจากนี้ระบบยังออกแบบป้องกันการทุจริตได้ด้วย
เช่นถ่ายน้ำมันออกจากรถ หรือถ่ายสินค้าออกจากรถ

กรณีของ บริษัท True Information Technology เป็นบริษัทในเครือทรู  ทำหน้าที่บริหารจัดการสารสนเทศให้แก่บริษัทในเครือ ทรูทั้งหมด เช่นออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆให้แก่
สมาชิกของบริษัท  ขณะนี้ต้องออกใบแจ้งหนี้ ในแต่ละบริการ สมาชิกต้องการให้ออกใบแจ้งหนี้รวมเป็นใบเดียว  กำลังจะจัดบริการ SOA, Service Oriented Architecture
บ้านเราเพิ่งเชื่อมโยงระบบทางด่วน 4 ระบบเข้าด้วยกันโดยใช้บัตรใบเดียวได้ ใช้เวลานานมากนับเป็น 10 ปี ที่ต่างประเทศเกิดขึ้นนานแล้ว
ภาคเอกชนบริหารระบบไอซีที โดยให้หลักความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ  จะดูจากต้นแบบที่สำเร็จมาแล้ว จะไม่ทดลอง ใช้ทฤษฎี 80/20 หรือ 20/80 ระบบจึงเกิดและสำเร็จง่ายกว่า
บุคคลากรสำคัญ ต้องจัดฝึกอบรม ให้มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานในรายบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ ต้องใช้ Business Lead Direction ไม่ใช่เอาไอซีที่นำ

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
ขณะนี้ สตช. ได้นำบริการไอซีทีล่าสุดมาบริการประชาชน คือ ใบสั่งจราจรออนไลน์
ส่วนงานหลักคือ การติดตาม ดูรูปแบบอาชญากรรมในคอมพิวเตอร์ พิสูจน์หาหลักฐาน การทุจริตทาง e-banking  การหลอกลวงทางออนไลน์ และอื่นๆ
ที่ผ่านมามีคดีมากมาย สตช.มีปัญหาเรื่องการอบรมด้านไอซีทีให้แก่เจ้าหน้าที่

Share
งานเปิดบ้าน NSTDA Academy Open House
Feb 1st, 2011 by rungsima 36 views

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ได้มีโอกาส เข้าร่วมงานชื่อข้างต้น ขอสรุปดังนี้ หัวข้อการบรรยาย เรื่องกรอบนโยบาย ICT 2020 กับการนำประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยิน บรรยายโดย ท่านสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปคือ ประเทศไทยได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติไว้อย่างดี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นกรรมการ แต่มีการประชุมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ขณะนี้ภาครัฐมีนโยบาย Broad band  ซึ่งเป็นที่รับทราบกันดีไม่ใช่เรื่องใหม่ จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา ที่ชื่อ EdNet มีแผนวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ทุกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนราว สามพันแห่ง ที่ใช้งบไทยเข็มแข็งจากกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยยังทำงานซ้ำซ้อนกัน เช่นวางโครงข่ายในถนนเดียวกันของ จังหวัดภูเก็ต ประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชีย เช่นเกาหลีใต้ จีน มีการนำระบบไอซีที มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศจนประสบความสำเร็จ  ยกตัวอย่างเกาหลีใต้เริ่มต้นจากรับจ้างผลิตโมบายด้วยการซื้อสิทธิบัตรมา ส่วนจีนก็เริ่มผลิตของให้แก่ภาครัฐ มีการจัดแหล่งข้อมูลด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ไทยควรมีการประยุกต์ไอซีที มาใช้โดยให้มีคุณลักษณะเหล่านี้ คือ ลดต้นทุนในการผลิตได้ ช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น (ประชุมทางไกล) สามารถทำงานได้ทุกที ทุกเวลา ช่วยป้องกันความมั่นคงปลอดภัยได้ จัดบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้ (ตัวอย่างเช่น การเสียภาษีกรมสรรพากร) ขณะนี้บัตรประชาชน  smart card มีปัญหาเองจากกฎกระทรวง เช่นให้มีพื้นหลังมีสีฟ้า  ส่วนที่มีปัญหาคือมีเส้นสีแดงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลอมแปลง มีการส่งให้ตีความกับสำนักงานกฤษฎีกา ซึ่งตีความว่าผิดจึงนำมาใช้ไม่ได้ ขณะนี้มีนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิจัยเรื่องใช้คลื่นสมอง ส่งสัญญานออกไปสั่งให้เปิดปิดไฟได้ ซึ่งกำลังขอสิทธิบัตรอยู่ การคิดค้นระบบไอซีทีเพื่อใช้งานควรเริ่มต้นจากความต้องการในการทำงานก่อนแล้วค่อยออกแบบเทคโนโลยีตามที่ต้องการที่เรียกว่า demand push เหตุผลที่ไทยไม่ก้าวหน้าด้านไอซีที เพราะขาดยุทธศาสตร์ เรามีแต่แผน ทีมักเปลี่ยนแปลงตามการเมือง รวมถึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เข็มแข็งด้วย ผู้บริหารสูงสุดต้องมีความเข้าใจอย่างดี จัดสรรงบประมาณให้พอเพียง งบประมาณของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง คือ วิทยาศาสตร์ฯ พลังงาน และ ไอซีที ได้งบประมาณน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 0.2 เท่านั้น

Share
Start small, succeed well, then expand
May 9th, 2009 by supaporn 508 views

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปาฐกถานำ เรื่อง ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 12 การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง หัวข้อที่ 5: การนำความรู้ไปใช้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2551 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa