»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว
Apr 14th, 2012 by supaporn 127 views

พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการทำงาน “ไม้วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว” มีหลักการแบบง่ายๆ เหมือนกับการทำงานของ “ไขควงวัดกระแสไฟฟ้า” แต่ไขควงไม่เหมาะที่จะใช้ในน้ำ ต้องหาวัสดุที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาติดกับตัวต้านทานและหลอด ซึ่งเมื่อพบกระแสไฟรั่ว ไฟก็จะวิ่งจากข้า้งล่า่งขึ้นมาข้า้งบนผ่านหลอดไฟตัวต้านทานผ่านตัวเราลงดิน ถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่ามีไฟรั่ว

ไม้ตรวจกระแสไฟรั่ว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa