»
S
I
D
E
B
A
R
«
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa