»
S
I
D
E
B
A
R
«
SMART GRID เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
Sep 21st, 2012 by wanutwira 149 views

SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลายหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa