»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
Jul 30th, 2011 by kusa 446 views

แก๊สโซฮอล์ คือ สารเชื้อเพลิงที่ผสมกันระหว่างแอลกอฮอล์กับแก๊สโซลีนหรือที่รู้จักกันว่าน้ำมันเบนซิน โดยมีสัดส่วนของการผสมตามประโยชน์การใช้งาน ในปัจจุบัน แก๊สโซฮอล์ที่ใช้กันแพร่หลาย คือ E10 ซึ่งมีสัดส่วนแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 10% และที่กำลังเป็นกระแสในการใช้กันอยู่อีกก็คือ E20 ซึ่งมีสัดส่วนแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 20% โดยรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ต่างก็มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กับ E20 ได้ และเป็นการต่อยอดจากแก๊สโซฮอล์ E10 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มการพัฒนาไว้ Read the rest of this entry »

Share
ส่วนผสมของพืชจากทุ่งหญ้าแพรรี่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
Dec 26th, 2010 by wilailuck 32 views

ส่วนผสมต้นหญ้าและพืชท้องถิ่นในทุ่งหญ้าแพรรี่ (prairies) สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างข้าวโพดและถั่วเหลือง ทั้งใช้ปริมาณที่วัตถุดิบน้อยกว่าและยังปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งนับว่าทำให้สภาพอากาศดีขึ้น 

ปัจจุบันมีการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ข้าวโพดเพื่อการผลิตเอทานอลและถั่วเหลืองเพื่อการผลิตไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม แต่เนื่องจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตรจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าแมลง น้ำ และปุ๋ยปริมาณจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงต้นทุนการผลิตตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่นับว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/388—-12550

Share
เครื่องบินเจ็ทใช้ไบโอดีเซลลำแรก
Sep 28th, 2010 by ratana 117 views

การพัฒนาเครื่องบินเจ็ทแบบ F/A-18 Hornet ให้สามารถใช้ไบโอดีเซล ประสบผลสำเร็จครั้งแรก  ได้ทดสอบบินที่บริเวณอ่าว Chesapeake มลรัฐ Maryland ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเครื่องบินเจ็ทให้สามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากกว่าทีจะมีสมรรถนะด้านความเร็วเพียงอย่างเดียว น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินมีส่วนผสมของน้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดของดอกไม้ของต้นพืชชื่อ Camelina sativa ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยปกป้องกองทัพจากราคาของพลังงานที่ไม่แน่นอน และลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศได้อีกด้วย

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/241—-62553

Share
ระบบสกัดน้ำมันปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ
Oct 27th, 2009 by ilada 969 views

ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน เป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่ายประหยัดพลังงาน และยังสามารถเครื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย เหมาะสมกับการทำงานในระดับชุมชน
Read the rest of this entry »

Share
ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์
Oct 8th, 2009 by supaporn 374 views

ค่าความเป็นกรดของน้ำมันไบโอดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องทำการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมากจากไฮโดรไลซ์ของน้ำมันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ ชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

Share
NEDO และ ADB กับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
Oct 6th, 2009 by supaporn 367 views

เนื่องจากประเทศไทยจัดเป็นประเทศแกนนำสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพลังงานชีวภาพ องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังภูมิภาคนี้ กลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น NEDO ของประเทศญี่ปุ่น และ ADB ทำงานวิจัยเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีไบโอดีเซล 2 โครงการ คือ “โครงการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย” จาก NEDO เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศตามแนวทาง EPC-Engineering, Procurement and Construction สำหรับการตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล และ “โครงการการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง” จาก ADB เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง เพื่อช่วยลดมลพิษจากระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม North-South-East-West Corridor ของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนี้

Share
ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่าย
Oct 6th, 2009 by supaporn 633 views

เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตใช้เองได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ คือ ไบโอดีเซล การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อให้มีสมบัติเหมาะแก่การนำไปใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของไบโอดีเซลตามมาตรฐานของประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนั้น ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ผู้ชำนาญในการทดสอบ อีกทั้งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบไบโอดีเซลมีไม่ทั่วถึง ทำให้การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนขาดความสามารถในการวิเคราะห์ว่าไบโอดีเซลที่ชุมชนผลิตได้เองนั้นมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานหรือไม่ โครงการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ ดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อผลิตได้ในระดับชุมชน โดยพัฒนาชุดทดสอลไบโอดีเซล 2 ชุด คือ ชุดทดสอบและความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไทยแล้ว) และชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล (ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa