»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไทยรั้งที่ 41 ประเทศมีคุณภาพการศึกษาดีเลิศ
May 16th, 2012 by pensiri 44 views

ไทยติดอันดับ 41 ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีเลิศจาก 48 ประเทศ

Universitas 21 เผยผลจัดอับดับประเทศเสรีที่มีการศึกษาขั้นสูงดีเลิศ สหรัฐ คว้าอันดับ 1  ตามมาด้วยสวีเดน และแคนาดา ส่วนไทยคว้าอันดับ 41 จากทั้งหมด 48 ประเทศ

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ Centre of Excellence (CoE) ตอนที่ 2
Mar 7th, 2011 by rungsima 537 views

ประเทศไทยจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งหมด 9 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (Centre of Excellence on Innovation in Chemistry :CIC)
ตั้งที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

http://www.perch-cic.org/

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสารเคมี :
(Centre of Excellence on Toxicology, Environmental Health, and Management of Toxic Chemicals : TEM)

3.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย (Centre of Excellence on Environmental and Hazardous Waste Management)
ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา
ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง (Centre of Excellence on Petroleum, Petrochemicals and Advance Materials : PPAM)
อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีฯ ชั้น 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

http://www.ppam.chula.ac.th/

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ Centre of Excellence (CoE) ตอนที่ ๑
Mar 7th, 2011 by rungsima 211 views

จัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย ๒๖ สถาบัน เข้ามาร่วมดำเนินงานเป็นโครงการนำร่อง   ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.)
เนื่องจากประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสมรรถนะของการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการ แข่งขันของชาติในเวทีโลก ซึ่งเราขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด คือกำลังคนที่มีทักษะและความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทั้งในภาคการผลิตของธุรกิจเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

Read the rest of this entry »

Share
Thai – Laos Library Cooperation Development
Dec 10th, 2010 by supaporn 227 views

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนจันทน์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STKS) ในการจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว (The New Dimension of Thai – Laos Library Cooperation Development) ระหว่างวันที่  6-7 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น เนื่องจากการบริหารห้องสมุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเสริมและร่วมพัฒนาให้ห้องสมุดประสบความสำเร็จ Read the rest of this entry »

Share
ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของการจัดลำดับของ K4D
Nov 20th, 2010 by supaporn 71 views

สถาบัน Knowledge for Development  (K4D) ของธนาคารโลก ได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเทศต่างๆ  โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว  4 หมวด คือ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำมาเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน (อันดับที่ 18)  สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 103) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลการจัดลำดับได้ที่ info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Share
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 2
Nov 13th, 2009 by rungsima 363 views

ขอนำเสนอ หัวข้อข้างต้นเป็นตอนที่ 2

จากคำบรรยาย เรื่อง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เส้นทางสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไทย
โดย ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็น ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  แบบผังภูมิวงจรรวม  เครื่องหมายการค้า   ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์

Read the rest of this entry »

Share
ไทย ติด 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอนำเข้าสหรัฐฯ
May 11th, 2009 by supaporn 520 views

จีนเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งทอส่งเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนไทยเป็นอันดับ 9 นอกนั้น ล้วนแต่เป็นประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา Read the rest of this entry »

Share
4th APIN Meeting ที่ฮานอย
Nov 28th, 2008 by supaporn 544 views

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาพูดถึงนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทางยูเนสโก จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย NATESCI เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ประเทศ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa