»
S
I
D
E
B
A
R
«
พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒
Dec 6th, 2009 by titima 467 views

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลที่เข้าเฝ้า เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

“ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่างๆ ไว้ซึ่งความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญ มั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงใดได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิต ตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติ บ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป  ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุข สิริสวัสดิวัฒนมงคล ให้สำเร็จผลขึ้นแก่กันทั่วหน้ากัน”

Share
ขบวนรถติดไฟเฉลิมฉลอง 5 ธันวา
Dec 5th, 2009 by Courseware2u 432 views

Share
รมว.วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๕๒
Dec 4th, 2009 by titima 603 views
20091203-hmk-day-1

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงาน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒"

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ที่จัดโดย STKS เพื่อร่วมในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ณ ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒

Read the rest of this entry »

Share
อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง
Dec 4th, 2009 by titima 772 views

ร่วมเรียนรู้แนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมนำเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต โดย STKS ได้ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานเนื่องในพิธีต่างๆ ตลอดจนงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเว็บไซต์อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง http://www.stks.or.th/HMK ร่วมเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพื่อเป็นของขวัญแด่ “พ่อ”
Read the rest of this entry »

Share
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก
Oct 8th, 2009 by titima 481 views

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเหนื่อยยากนานัปการ ทราบหรือไม่ว่าในช่วงเวลา 22 ปี ทรงพระราชดำเนินไปทรงเยือนทั้งในและต่างประเทศ เป็นระยะทางถึง 816,631.8 กม. และ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในช่วง 30 ปี  ถึง 369 ครั้ง
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa