»
S
I
D
E
B
A
R
«
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM modul เวอร์ชั่น 1.0 สำหรับบริหารเครือข่ายขนาดเล็ก
Mar 25th, 2012 by pensiri 112 views

ในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความผิดปกติภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ กว่าที่ผู้ดูแลระบบจะรับทราบถึงปัญหา เวลาก็อาจผ่านไปเนิ่นนานจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุต้นเหตุของปัญหาก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก การนำระบบตรวจสอบการทำงานเครือข่ายอัตโนมัติมาใช้ จึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถรับรู้ในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การทำงานของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

จุดเด่น

 • NetHAM ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือข่าย โดยเฉพาะสำหรับห้างร้าน องค์กรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะซื้อซอฟต์แวร์บริหารเครือข่ายราคาแพง NetHAM เน้นให้ใช้งานสะดวก มีระบบการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างรวดเร็ว

รายการอ้างอิง :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”
Oct 20th, 2009 by supaporn 585 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประกอบด้วย ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกอบด้วย ท.พ. นายสุรชัย  เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต ท.พ. นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์  และ ท.พ. ดร. พีรพงศ์ สันติวงศ์) ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม CephSmile ช่วยวาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการจัดฟัน

โปรแกรม CephSmile ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะศีรษะของคนไทย สามารถพิมพ์ บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังรักษาในโปรแกรมที่เรียกว่า Superimposition ได้มีการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท ไบโอเมท จำกัด

Share
Free & Open Source Software
Dec 11th, 2008 by supaporn 996 views

ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของยูเนสโก ตามยูอาร์แอลนี้ http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/foss/page.cgi?d=1&g=35 จะพบว่าเป็น portal สำหรับ Free & Open Source Software หลายสาขาวิชา รวมทั้งทางห้องสมุดด้วย รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 รายการ Read the rest of this entry »

Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 3 Top 5 ที่คุณต้องเลือก Zotero)
Jan 29th, 2008 by titima 591 views

Top 5ของเหตุผลที่คุณควรเรียกหา Zotero เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคุณ คือ

 1. Open source software สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเตอร์เน็ต และสามารถพัฒนาต่อยอด ดัดแปลง ต่อไปได้ รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) เพื่อศึกษาและวิจัยโปรแกรม
 2. ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานฟรี ทำให้ลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณ
 3. ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 4. มีพื้นที่สำหรับจดบันทึกเพื่อช่วยเตือนความจำหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ต้องการโดยไม่จำกัด
 5. สร้างคลังภาพและบทความที่ได้จากการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยที่ศึกษา นอกจากนี้ Zotero ยังได้รับรางวัล Best Instructional Software 2007 จาก The Informational Technology and Politics, The American Political Science Association
Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 3 Top 5 ที่คุณต้องเลือก Zotero)
Jan 2nd, 2008 by titima 415 views
 1. Open source  software สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเตอร์เน็ต และสามารถพัฒนาต่อยอด ดัดแปลง ต่อไปได้ รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) เพื่อศึกษาและวิจัยโปรแกรม
 2. ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานฟรี ทำให้ลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณ
 3. ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 4. มีพื้นที่สำหรับจดบันทึกเพื่อช่วยเตือนความจำหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ต้องการโดยไม่จำกัด
 5. สร้างคลังภาพและบทความที่ได้จากการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยที่ศึกษา
   
  นอกจากนี้ Zotero ยังได้รับรางวัล Best Instructional Software 2007 จาก The Informational Technology and Politics, The American Political Science Association
Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 5 บทสรุป Zotero)
Jan 2nd, 2008 by titima 381 views

การทำวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หรืองานเขียน เช่น หนังสือ หรือบทความ ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ในยุคสารสนเทศเช่นทุกวัน  สารสนเทศถูกผลิตขึ้นในปริมาณมาก หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระจัดกระจายไปตามแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทำให้การสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกันกับการจัดการและจัดเก็บสารสนเทศที่สืบค้นได้และตรงความต้องการ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดเครื่องมือเพื่อทำให้เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากและเสียเวลามากอีกต่อไป โปรแกรม Zotero สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการ จัดเก็บ และค้นคืนรายการทางบรรณานุกรม และสาระสังเขป  สามารถถ่ายโอนข้อมูลทางบรรณานุกรมเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Zotero และสามารถแทรกข้อมูลดังกล่าวในขณะที่เขียนรายงานทันที ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล

รายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง เป็น ส่วนประกอบหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญของการเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์   ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และวิจัยในเรื่องนั้นๆ นอกจากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานที่ศึกษา แต่ยังเป็นการสืบสายพันธุ์ของความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวอีกด้วย

Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 4 เรียกหา Zotero)
Jan 2nd, 2008 by titima 512 views

เมื่อต้องการติดตั้ง Zotero เพื่อใช้งาน เพียงคุณ…

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.zotero.org
 2. คลิก “Download” Firefox 2.0 (กรณีที่เครื่องของคุณยังไม่ได้ติดตั้งและใช้งาน Firefox)
 3. คลิก “Download” และ  Click “Install” Zotero
 4. รีสตาร์ท Firefox
 5. ปรากฎโลโก้ “Zotero” ด้านล่างของหน้าจอ Firefox  แสดงว่าดาวน์โหลดสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน Zotero

  Zotero รองรับการทำงานFirefox 2.0, Netscape Navigator 9.0, และ Flock 0.9.1 ใน Windows  Mac และ Linux

Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 2 ทำไม Zotero จึงเหมาะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคุณ )
Jan 2nd, 2008 by titima 598 views

คุณสมบัติที่ทำให้ Zotero เหมาะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคุณ คือ

 1. สืบค้น รวบรวม ถ่ายโอน (Export) จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง เอกสารฉบับเต็ม แฟ้มข้อมูล  เว็บเพจ รูปภาพ ลิงค์ และวัตถุอื่นๆ ที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลกกว่า 200 แหล่ง ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือเว็บไซต์ยอดนิยม เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น  IEEE Xplore  ISI Web of Science ScienceDirect  PubMed  LexisNexis  ABI-Inform  ERIC  Nature ฐานข้อมูลห้องสมุด เช่น Library of Congress  OCLC WorldCat/FirstSearch OhioLink  British Library Integrated Catalogue เว็บไซต์ เช่น Amazon.com  Google Books  Google Scholar  BBC News   New York Times …คลิกดูรายชื่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Zotero ได้ทันที  เป็นระบบ และไม่จำกัดจำนวน
 2. สร้างห้องสมุดส่วนตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการดังกล่าวได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
 3. จัดเตรียมและนำเสนอรูปแบบบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงที่หลากหลายและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนอง   ความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ American Psychological Association (APA) Modern  Language Association (MLA) Chicago Manual of Style  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) National Library of Medicine (NLM) Modern Humannities Research Association (MHRA) Nature…Zotero ยังเปิดโอกาสสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างและแชร์รูปแบบรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงในแบบตนเอง ด้วย Open source Citation Style Language (CSL)
 4. สร้าง หรือ แก้ไข รายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและในเวลารวดเร็ว
 5. สามารถแทรกรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง  ที่ต้องการดังกล่าวในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัย รวมถึง เอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ  รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการอ้างอิงไปพร้อมขณะเขียนรายงาน
 6. Open source  software สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ Zotero ซึ่งเปิดโอกาสเสรีให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาต่อยอด และดัดแปลง ตามความต้องการและความจำเป็นแก่การใช้ของผู้ใช้งานนั้นๆ ต่อไปได้ รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) เพื่อศึกษาและวิจัยโปรแกรม
 7. เนื่องจากมิใช่ Commercial software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร ดังนั้นผู้ใช้ที่สนใจจึงสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรี  ทำให้ช่วยลดต้นทุน และประหยัดงบประมาณในการประยุกต์ใช้งานได้
 8. รองรับตัวอักษรที่ใช้ Unicode  ทำให้สามารถนำเข้า (Import) จัดเก็บ รวบรวม และถ่ายโอน (Export) ข้อมูลหลากหลายภาษา เช่น US English  Arabic  Chinese  French  German  Japanese  Korean เป็นต้น รวมถึงภาษาไทยของเรา…ดูรายการภาษาที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม
 9. มี Post-it และ Notepadเพื่อจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการหรือเพื่อช่วยเตือนความจำ
 10. ใช้งานร่วมกับกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป คือ Microsoft Word  OpenOffice และ NeoOffce
 11. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows  Mac และ Linux
 12. ทำงานได้ทั้งระบบ Online และ Offline ตัวอย่าง Feature ที่สามารถทำงานบน Offline เช่น การจดบันทึก (Note) การสืบค้นและการจัดการภายในคอลเล็กชั่น
 13. ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถนำเข้า (Import) จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์  สารสนเทศ เช่น รายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง เอกสารฉบับเต็ม เว็บเพจ   รูปภาพ และวัตถุอื่น   ที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถถ่ายโอน (Export) ข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการ และแทรกข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวก
 14. เชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ
 15. ส่งเสริมเทคโนโลยี RSS
 16. สืบค้นขั้นสูง (Advanced search) และนำเทคโนโลยี Data minning มาประยุกต์ใช้
Share
Zotero : the next generation research tool (ตอนที่ 1 เปิดประตูรู้จัก Zotero)
Jan 2nd, 2008 by titima 681 views

จะดีแค่ไหน…หากวันนี้คุณมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคุณจัดการ จัดเก็บข้อมูลรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง สาระสังเขป รูปภาพ PDF และวัตถุอื่นๆ ซึ่งสืบค้นมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือฐานข้อมูลห้องสมุด โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนตัวไม่ซ้ำใคร พร้อมสร้างรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่หลากหลายและได้มาตรฐาน   มีสมุดเล่มโตให้คุณจดบันทึกเพื่อช่วยจำโดยไม่จำกัด   และจะดีมากๆ แค่ไหน…หากทั้งหมดที่ว่านั้นสามารถทำได้ง่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย  ผู้ช่วยส่วนตัวที่กำลังพูดถึง คือ  “Zotero” Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa