»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. ร่วมกับ หจก. สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง
Sep 3rd, 2012 by Valaiporn Changkid 414 views

สวทช. ในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และสามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 80-100ตัน/วัน พร้อมส่งมอบรถตัดอ้อยให้บราซิล  เผยอนาคตเตรียมขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช.มี บทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์   ทั้งในแง่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปล่วง หน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชน การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และงาน วิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ โครงการสนับ สนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน/สวทช. เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ดังเช่นห้าง หุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ที่เข้าขอรับการสนับสนุนจากสวทช./โครงการสนับสนุนเงิน กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับ อุตสาหกรรม โดยสวทช.ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท เพื่อให้ทางหจก.สามารถเกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานการตัดอ้อย และเพื่อลดต้นทุนที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ” รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa