»
S
I
D
E
B
A
R
«
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 135 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
แบตเตอรี่ก็พิมพ์ได้
May 18th, 2012 by pensiri 85 views

เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ที่มนุษยชาติรู้จักมาเป็นเวลายาวนานกว่า 5,500 ปี นอกจากใช้เพื่อพิมพ์หนังสือหรือนิตยสารแล้ว ปัจจุบันสามารถพิมพ์หมึกที่หลากหลายด้วยเส้นความละเอียดมากกว่าเดิม คมชัดกว่าเดิม พิมพ์ได้รวดเร็วและเป็นจำนวนมากกว่าเดิม และที่สำคัญที่สุด คือ ราคาถูกลง นั่นคือ สาเหตุที่เทคโนโลยีการพิมพ์จะมีประโยชน์มากกว่าเดิม เพราะในอนาคตอาจจะมาปฏิวัติวงการอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถพิมพ์วงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง สามารถพิมพ์ด้วยต้นทุนที่ถูก และถูกมากพอที่จะสามารถใช้แล้วทิ้งได้เลย
Read the rest of this entry »

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่
Apr 5th, 2012 by pensiri 37 views

ได้ UPS ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กน้ำหนักเบา ราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้นานขึ้นในขณะไฟฟ้าดับ

ปัจจุบันราคาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ (PC) แบบตั้งโต๊ะมีราคาถูกลงมากทำให้การใช้งานพีซีเป็นไปอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะ แต่ในเมืองใหญ่ แต่รวมไปถึงต่างจังหวัดและชนบทด้วยความแข็งแรงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในต่าง จังหวัดด้อยกว่าเมืองหลวง การที่ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแต่ละครั้งในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้งานที่ทำมาแล้วสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น แหล่งจ่ายไฟฮาร์ดดิสก์พลอยเสียหายไปด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • สร้างอุปกรณ์ที่เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทน ทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอ หรือมีการดับเป็นเวลานานโดยใช้แนวคิดใหม่ในการออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีที่ เหมาะสม

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
Aug 19th, 2011 by suthiwan 234 views

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็จะกลายสภาพเป็น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการ ที่ดีพอก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ และทีมงานของหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ สวทช. ได้คิดระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่วงจรการบริโภคทรัพยากร ซึ่งหลักการของระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่คิดขึ้นนี้ สามารถทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีค่า กลับคืนสภาพเป็นแร่ทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ถึง 93%

Share
นวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ผลิตจากไวรัส
Feb 5th, 2011 by wilailuck 142 views

ไวรัส (Virus) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่สามารถเจริญและแพร่พันธุ์นอกเซลล์สิ่งมีชีวิตได้ แต่สามารถถ่ายทอดสารพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกหลานได้ นักวิจัยพบว่าไวรัสใบยาสูบด่าง หรือ (TMV: Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีรูปร่างเป็นแท่งที่ทำให้เกิดโรคใบด่างในพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ยาสูบ มะเขือเทศ พริก และพืชชนิดอื่น ๆ นั้น สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ (Batteries) และเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ได้ โดยการนำ TMV ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมาจับกับผิวของโลหะในขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ จากนั้นจัดเรียงแท่งของ TMV ให้เป็นระเบียบและจึงเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บกักกระแสไฟฟ้า จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าและสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้

ทั้งนี้  แบตเตอรี่ที่มี TMV จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นไวรัสและก่อให้เกิดโรคได้ เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถตรวจพบ TMV หลังจากกระบวนการผลิตแบตเตอรี่เสร็จสิ้น และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียม พบว่ามีพลังงานมากกว่าถึง 10 เท่า น้ำหนักเบา มีความคงทนและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าส่วนประกอบของแบตเตอรี่ทั่วไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
แบตเตอรี่บนเสื้อเกราะ
Jan 31st, 2011 by wilailuck 85 views

เสื้อเกราะนอกจากทำหน้าที่ป้องกันกระสุนเพื่อรักษาชีวิตของทหารแล้ว ยังสามารถเป็นที่เก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ในการให้พลังงานขณะปฏิบัติการรบของทหารได้อีกด้วย แบตเตอรี่ที่ใช้งานทางการทหารปกติทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 16 ปอนด์ ใช้เป็นแหล่งให้พลังงานแก่วิทยุสื่อสาร เครื่องบอกตำแหน่งพิกัด หรือจีพีเอส และกล้องส่องกลางคืน แต่แบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่อยู่บนเสื้อเกราะนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่าปกติถึงร้อยละ 20-60

แบตเตอรี่บนเสื้อเกราะ เป็นสิ่งประดิษฐ์แรกที่รวมความสามารถในการประจุไฟฟ้าและเก็บพลังงานไว้ในเสื้อเกราะ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ขนาดเล็กต่าง ๆ ของทหารหรือตำรวจได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจจับ (sensor) และระบบไร้สาย (wireless) ที่สามารถตรวจสอบหรือระบุตำแหน่งของทหารในทีมได้อย่างอัตโนมัติระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
การเก็บพลังงานในแผ่นแบตเตอรี่ที่บางและโค้งงอเหมือนแผ่นกระดาษ
Dec 18th, 2010 by titima 27 views

คณะวิจัยจาก Rensselaer Polytechnic Institute ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบใหม่ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษสีดำ แบตเตอรี่ดังกล่าวเกิดจากการใช้เทคโนโลยีนาโน ทำให้มีลักษณะเบาบาง และโค้งงอได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ฝังในคน และในรถยนต์ เป็นต้น

คุณสมบัติของแบตเตอรี่นาโนนี้มีความสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -100 ถึง 300 องศาฟาเรนไฮนต์ โดยสามารถพิมพ์เป็นแผ่นบางเหมือนกระดาษได้ รวมถึงการใช้เลือดหรือเหงื่อเป็นพลังงานแก่แบตเตอรี่ได้ โดยนักวิจัยใช้วิธีฉีดหลอดคาร์บอนนาโนที่เป็นเส้นตรงเข้าไปในกระดาษทำให้แบตเตอรี่มีสีดำ ตัวหลอดนาโนจะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าช่วยให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไฟฟ้าได้ โดยจะให้พลังงานที่ต่อเนื่องเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไป และจะเป็นตัวเก็บประจุที่ให้พลังงานสูง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/391—-122550

Share
การแถลงผลงานและนโยบายปี 2551 ของประธานาธิบดีบุช
Nov 24th, 2010 by wilailuck 29 views

ประธานาธิบดีบุชเสนอให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทันสมัยและพลังงานที่เกิดใหม่ได้ในรถยนต์และรถบรรทุกในอนาคต ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนนานาชาติเทคโนโลยีสะอาดขึ้นใหม่เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดียและจีนใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่สะอาดและยังสนับสนุนการดำเนินการให้แล้วเสร็จในข้อตกลงนานาชาติที่ช่วยชะลอ หยุด และลดการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก จะสัมฤทธิ์ผลหากทุกประเทศ Major economy มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ มีพันธกรณีในด้านความมั่นคงทางพลังงานและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐฯ ได้แก่ การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/343—-12551

Share
โอบามาทุ่มงบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หนุนอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้า
Oct 5th, 2010 by titima 58 views

เมื่อวันพุธที่ 5 ส.ค. 2552 รัฐบาลโอบามาจัดสรรงบประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (Electric car) โดยหวังทวงคืนความเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าว หลังได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ

งบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus package) ซึ่งการกระจายเงินไปยังบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกลางกำหนด เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ปิโตรเลียมและการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดโลก

ตัวอย่างบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่

  1. บริษัท General Motor หรือ G.M. ได้รับเงินสนับสนุนถึง 106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ชื่อว่า โวลต์ (Volt) ซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กและสามารถเสียบไฟเพื่อนำไฟฟ้ามาแปลงเป็นพลังงานได้
  2. บริษัท LGChem ได้รับเงินสนับสนุน 151 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อผลิตเซลล์ไฟฟ้าที่นำมาใช้กับโวลต์
  3. บริษัท Ford Motor ได้รับเงิน 93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ 15 คัน และติดตั้งเต้าเสียบไฟในรถยนต์ 150 คัน และอีก 63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับผลิตชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า (Drivetrain)

ทั้งนี้งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเลียม-ไอออน (Lithium-ion) โดยบริษัท EnerG2 ได้รับเงิน 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อผลิตแบตเตอรี่จากวัสดุนาโนแห่งแรกของโลก ซึ่งช่วยให้วัสดุมีน้ำหนักลดลง และเหลือพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/280—-82552

Share
5 วิธีประหยัดแบตเตอรี่มือถือ
Sep 27th, 2010 by titima 129 views

ปัจจุบันจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นเกม โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิทยุ เครื่องเล่น MP3 รวมถึงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อพาเราท่องไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น ทำให้โทรศัพท์มือถือเป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกาย แต่ปัญหาหนึ่งสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือคือใช้งานเพียงไม่กี่วันแบตเตอรี่ก็หมดทำให้ต้องหมั่นชาร์ตแบตเตอรี่ มาดูตัวอย่าง 5 วิธีเพื่อช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือกัน

อย่าปิด-เปิดโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ หลายคนอาจคิดว่าการปิดโทรศัพท์มือถือเมื่อไม่ต้องการใช้จะช่วยให้สามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนั้นผิด ยกเว้นว่าจะปิดตั้งแต่ 2 ชั่วโมงเป็นต้นไป เนื่องจากการปิดแล้วเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ทำให้โทรศัพท์มือถือจะต้องโหลดโปรแกรม ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการวิ่งหาสัญญาณ เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งาน ซึ่งจะต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก

เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในที่ที่มีอากาศเหมาะสมไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 15-25 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมก็จะทำให้ต้องหมั่นชาร์ตแบตเตอรี่ และเก็บไฟได้ไม่นาน

หยุดเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการให้แสงสว่างบนหน้าจอและการใช้งานระบบสั่นสะเทือน ทำให้โทรศัพท์มือถือต้องทำงานหนัก ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก

อย่าวางโทรศัพท์มือถือใกล้โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็ก ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะรบกวนโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องคอยติดต่อสัญญาณโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา ทำให้มันต้องทำงานอย่างหนัก เช่นเดียวกันกับที่เมื่อเราอยู่บนเครื่องบินแล้วได้รับการแจ้งให้ปิดโทรศัพท์มือถือด้วยเหตุผลว่าจะเกิดการรบกวนสัญญาณการบิน นอกเหนือจากเหตุผลนี้หากคุณเปิดโทรศัพท์มือถือในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน จะทำให้โทรศัพท์มือถือต้องทำงานอย่างหนักเพื่อวิ่งหาสัญญาณเพื่อให้สามารถติดต่อได้

วิธีสุดท้ายคือ เลือกเครือข่ายที่ถูกต้องและใช้งานเพียงเครือข่ายเดียว

สรุปความจาก : 5 วิธีประหยัดแบตเตอรี่มือถือ ออกอากาศในรายการฉลาดล้ำโลก ทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2553

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
Oct 7th, 2009 by supaporn 324 views

อุปกรณ์สำรอง สำหรับผู้ใช้ในชนบทหรือต่างจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโดย ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ได้ดำเนินโครงการอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็น UPS สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แบบมี UPS ในตัว นับว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทนทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอหรือมีการดับเป็นเวลานาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa