»
S
I
D
E
B
A
R
«
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa