»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ICT Technology Trends
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 1,052 views

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ได้กรุณาให้ความรู้ ICT Technology Trends ให้กับการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ ศวท. 2553 โดยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นได้แก่ เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2010 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที เว็บ 2.0 และห้องสมุด 2.0 ดังรายละเอียด

Read the rest of this entry »

Share
Taxonomy VS. Folksonomy
Nov 7th, 2009 by supaporn 482 views

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging  และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
เว็บใหม่ สวทช. เปิดแล้ววันนี้!
Oct 21st, 2009 by supaporn 498 views

จากที่แว่วว่า เว็บ สวทช. กำลังปรับปรุงโฉมใหม่ ก็รออย่างใจจ่อ ว่าเมื่อไร จะได้ยลโฉมซะที

หลังจากที่รอมานาน เห็นแล้ว เว็บใหม่ http://www.nstda.or.th

ปรับทั้งรูปโฉมและเนื้อใน เข้าถึงง่าย อ่่านง่าย สไตล์เว็บ ๒.0

Share
RSS เว็บไซต์ห้องสมุดไทยและการลงรายการเมทาดาทาเว็บไซต์
Sep 22nd, 2009 by Courseware2u 662 views

จากการศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวน 25 สถาบันเกี่ยวกับการบริการข่าวสาร/เนื้อหาเว็บด้วยเทคโนโลยี RSS และการลงรายการเว็บเมทาดาทาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผ่าน Search Engine พบว่ามีเพียง 3 สถาบันที่ให้บริการ RSS ทั้งๆ ที่มีหลายสถาบันต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 รวมทั้งเป็นผู้จัดสัมมนาในประเด็นนี้ แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุผลใดจึงมีการให้บริการ RSS อันเป็นหนึ่งฟังก์ชันของ Web 2.0 เพียง 3 สถาบันเท่านั้น

สำหรับการลงรายการเว็บเมทาดาทา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ Search Engine อันประกอบด้วย Web Title, Keywords, Description, Author และ Thai Encoding พบว่ามีไม่กี่สถาบันที่ให้่ข้อมูลเมทาดาทา โดยพบเพียง 3 สถาบันที่ให้ Description ที่สื่อถึงสถาบันชัดเจน เมื่อสืบค้นผ่าน Google มี 11 สถาบันที่ให้ Keywords และมีเพียง 9 สถาบันที่ประกาศ Thai Encodig ให้กับเอกสารเว็บชัดเจน อย่างไรก็ตามในประเด็น Thai Encoding พบว่ามีการใช้ Thai Encoding ที่หลากหลายทั้ง TIS-620, Windows-874 และ UTF-8 โดยพบการใช้ Thai encoding ผิดพลาดหรือปะปนกันส่งผลให้การแสดงผลภาษาไทยของเว็บไซต์ผิดพลาดถึง 4 สถาบัน

Read the rest of this entry »

Share
รู้เท่าทันการสื่อสารมวลชนยุคใหม่กับ Social Networking #2
Sep 1st, 2009 by titima 699 views

จากเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงในการบริโภคสื่อ และการหลอมหลวมของสื่อ แล้วหากจะเริ่มต้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกบนสื่อดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ไหน และอย่างไรดี? มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยงานของเราได้บ้าง และจะต้องลงทุนกับงานนี้กันซักเท่าไหร่ Read the rest of this entry »

Share
รู้เท่าทันการสื่อสารมวลชนยุคใหม่กับ Social Networking #1
Aug 31st, 2009 by titima 870 views

เรียนรู้อนุภาพ Social Networking และ Web 2.0 เพื่อการขายตรงและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำหรับนักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และงานสื่อสารองค์กร

Read the rest of this entry »

Share
เว็บห้องสมุดตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0
Aug 25th, 2009 by Courseware2u 594 views

จากที่ห้องสมุดต่างๆ จัดสัมมนาเกี่ยวกับเว็บ 2.0 มาเป็นระยะเวลาที่น่าจะนานพอสมควรแล้ว ก็ยังมองภาพการนำมาประยุกต์ใช้จริงไม่เห็นชัดเจนเท่าที่ควร ไม่แน่ใจว่ามีกี่ห้องสมุดในประเทศไทยที่พร้อมจะประกาศตนเองว่านำเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการจัดการบุคลากร หน่วยงาน และบริการผู้ใช้ หรือจะเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งก่อน ในฐานะที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนี้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ก็อยากเห็นสิ่งที่บรรยายปรากฏเป็นรูปร่างจริง ห้องสมุดแห่งใดพร้อมประกาศตนเอง ฝากแจ้งมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ได้ครับ หวังว่าทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติคงเกิดขึ้นได้นะครับ

Share
Tag ใช้ง่าย ใช้อย่างไร ใช้โดยใคร
Aug 13th, 2009 by supaporn 473 views

การใส่ tag เป็นเสมือน personal indexing ต่างจาก subject heading ที่เปรียบเหมือนเป็น professional indexing เลยทีเดียว ขึ้นชื่อว่าเป็น professional indexing ก็คงต้องอาศัย คนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการกำหนดคำค้น อาศัยความชำนาญ ในการให้คำผ่านเครื่องมือ คู่มือที่เป็นมาตรฐาน แต่คนโดยทั่วไป คงไม่สามารถกระทำได้ถึงขนาดนั้น

Read the rest of this entry »

Share
เข้าใจ Tag
Jun 14th, 2009 by supaporn 469 views

ถ้ามีคนถามคุณถึง หนังสือชื่อดังเรื่อง Pride and Prejudice คุณจะนึกถึงอะไร?

คุณอาจจะบอกว่า นึกถึงคำว่า “เจน ออสเตน”, “คริสตศตวรรษที่ 19″, “ภาษาอังกฤษ”, “นวนิยาย” และอาจจะรวมคำว่า “โรแมนติก” คำที่คุณบอกออกไปนั้น ก็คือ tag ที่คุณกำลังให้กับหนังสือเรื่อง Pride and Prejudice

คำหรือ tag ที่คุณกำหนด ได้ทำให้เกิด Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 1,262 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รอง ผู้อำนวยการ สวทช. และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้กับแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานสัมมนาเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย WordPress : Blog วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 (การบรรยาย) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (Workshop) โดยมีผู้ร่วมฟังสัมมนา และสนใจจำนวนมาก Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa