»
S
I
D
E
B
A
R
«
เว็บไซต์ใหม่เฟซบุ๊กสตอรีส์
Aug 9th, 2012 by wanutwira 70 views

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมของต้นๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนเกือบ 950 ล้านชีวิต ได้ประกาศเปิดเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ ‘เฟซบุ๊ก สตอรีส์’ (Facebook Stories) หรือ FacebookStories.com สำหรับรวบรวมเรื่องราวน่าสนใจต่างๆ เอาไว้ในลักษณะเดียวกับนิตยสาร โดยในแต่ละเดือนจะมีการคิดธีมขึ้นและเปิดพื้นที่เสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกัน

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องมือ RealAge
Jul 26th, 2012 by wanutwira 43 views

เครื่องมือ RealAge เป็นเครื่องมือออนไลน์ เพื่อใช้วัดอายุที่แท้จริงของบุคคล ใช้การคำนวณอายุสุขภาพด้านร่างกาย  เครื่องมือนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยทีมแพทย์ ชั้นนำและผ่านการวิจัยทางการแพทย์

Read the rest of this entry »

Share
เปิดเว็บไซต์ยอดนิยมประจำปี
May 15th, 2012 by pensiri 59 views

วันที่ 14 พฤษภาคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จำกัด ประกาศรางวัลเว็บไซต์ในประเทศไทยที่มีผู้นิยมสูงสุด “Truehits.net Web Awards 2011″ ปีที่ 9 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานมอบรางวัล

นายปิยะ ตัณฑวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทย จำกัด เปิดเผยว่า เว็บไซต์ที่มีผู้นิยม 10 อันดับ ได้แก่

 • www.sanook.com
 • www.mthai.com
 • www.kapook.com
 • www.dek-d.com
 • www.manager.co.th
 • www.exteen.com
 • www.teenee.com
 • www.truelife.com
 • www.thairath.com
 • www.siamsport.com

“ทั้งนี้จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทยในปี 2011 พบว่ามีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยสูงขึ้นถึงร้อยละ 26.77 เมื่อเทียบกับปี 2010 เฉลี่ยวันละประมาณ 6 ล้านคนโดยในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงสุดถึง 25,090,390 คน จากการสำรวจเพศชายเป็นเพศที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุด ร้อยละ 31 ภาคกลาง ร้อยละ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18 ภาคใต้ ร้อยละ 12 ภาคเหนือ ร้อยละ 10 และภาคตะวันออก ร้อยละ 9

“ในทุกปีคนส่วนใหญ่นิยมเว็บไซต์ในหมวดบันเทิง ในปีนี้มียอดถึงร้อยละ 37 ขณะที่หมวดการศึกษามียอดผู้เข้าชมลดลงทุกปีทั้งที่มีเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก แนวโน้มต่อจากนี้จึงต้องรอดูว่าหลังจากที่รัฐบาลแจกแท็บเล็ตแล้วจะมีผลอย่างไร”

รายการอ้างอิง :

เปิดเว็บไซต์ยอดนิยมประจำปี. มติชน (กรอบบ่าย). ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.

Share
คนไทยเข้าถึงเน็ตทะลุ 25 ล้านราย ใช้ ‘ไอโฟน’ มากสุด
May 14th, 2012 by suthiwan 48 views

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ทำการสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อเดือน ก.พ.2555 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 25 ล้านราย ซึ่งอัตราการใช้งานยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33% ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 10% และภาคตะวันออก 9%
Read the rest of this entry »

Share
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ปี2554
Jan 21st, 2012 by suthiwan 1,483 views

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มมีการสำรวจสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ครั้งแรกเมื่อปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนประชากรและพฤติกรรม การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์จากหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่าง 79,650 ครัวเรือน เริ่มจากนับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  แบ่งรายละเอียดการสำรวจเป็น 4 ข้อหลักๆ

 1. การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2554 นับจากประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งประเทศ มีจำนวน 62.4 ล้านคน ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด ถึงร้อยละ 66.4   หรือ 44.1 ล้านคน ตามด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 32 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 Read the rest of this entry »
Share
การทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Implementing Accessible Websites: WCAG2.0)
Nov 15th, 2010 by pensiri 52 views

คนพิการ (people with disability) หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม อันเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด รวมถึงผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของอวัยวะตามวัยด้วย บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเว็บได้ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งเว็บไซต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตราฐานนี้

แหล่งที่มา:  สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (NECTEC)

Share
25+5 Librarian Bloggers
Feb 21st, 2010 by supaporn 391 views

จากงานวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง Librarians and information scientists in the blogosphere: an exploraatory analysis ของ Noa Aharony ที่วิเคราะห์บล็อคทั้งหลายของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ (ต่างประเทศ) ที่เขียนกันนั้นมีลักษณะการใช้ แท็ก อย่างไร โดยรวบรวมข้อมูลจาก Top 25 Librarian Bloggers ของ Online Education Database (http://oedb.org/) และมีการสืบค้นบล็อค โดยใช้คำว่า library and information science จาก Technorati เพิ่มเิติม  สามารถคัดเลือกได้ 30 บล็อค ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า บล็อคที่ถูกเลือกมานั้นเขียนโดยบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ และยังเป็นบล็อคที่ใช้งานอยู่ในระหว่างการสำรวจ คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2008 Read the rest of this entry »

Share
iLibrarian แหล่งความรู้น่าสนสำหรับบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
Feb 21st, 2010 by supaporn 361 views

http://oedb.org/blogs/ilibrarian/  ลองเข้าไปท่องเว็บนี้ดูนะคะ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่น่าติดตามมากมายเลยทีเดียว ตามอ่านจนไม่อยากหยุด เช่น

 • Top 25 librarian bloggers
 • How social gaming is improving education
 • Facebook limites news feed content to 250 friends,
 • 10 Technology ideas your library can implement next week
 • 17+Things to do with your online photos
 • 6 Free web conferencing tools librarians will love
 • 40 Useful Firefox add-ons for librarians
 • A guide to Twitter in libraries
 • etc.
Share
NSTDA Web
Oct 21st, 2009 by supaporn 366 views

NSTDA Web แปลกตาไปจากเดิมเป็นอย่างมาก มีเนื้อหาเรื่องงานวิจัยมากมาย ชอบใจตรงที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทความอื่นๆ เสริมมาให้อ่านเพิ่มเติมอีกด้วย เลยอยากเชิญชวนให้เข้าไปดูงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านhttp://www.nstda.or.th กัน

Share
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย
Oct 9th, 2009 by supaporn 458 views

เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทย โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าว และสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ให้บริการสอดคล้องและตอบสนองการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้มีการประมวลผลในเรื่องการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากสุดในแต่ละหมวด หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของตัวเองให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น เพื่อการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

Share
TWCAG 2009 มาตรฐานเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้
Jul 7th, 2009 by predee 1,443 views

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคที่จะเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการช่วยลดช่องว่างทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งเพิ่มจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นสากลที่เรียกว่า Universal Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้ได้กับทุกคนทั้งคนปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ

โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ หรือ Thai Web Content Accessibility Guidelines 2008 (TWCAG 2008) รวมทั้งการปรับปรุงให้เป็น Thai Web Content Accessibility Guidelines 2009 (TWCAG 2009)

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  “ก.ไอซีที ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อทุกคนเข้าถึงได้เวอร์ชั่นใหม่ TWCAG2009.”

[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=2134&filename=index 2552.

สืบค้น 7 กรกฎาคม 2552.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWCAG

TWCAG 2008  www.equitable-society.com/download/TWCAG2008.pdf

TWCAG 2009 http://pitc.police.go.th/admin/download/file/Advanced.Web.Accessibility.doc

Share
ลองแวะเว็บไซต์ KM
May 16th, 2009 by supaporn 729 views

ขอเสนอเว็บไซต์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่น่าสนใจค่ะ ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ Read the rest of this entry »

Share
Web accessibility กับ ผู้พิการตาบอด
Mar 10th, 2008 by titima 1,257 views

คุณเคยลองลับตาแล้วใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดอินเตอร์เน็ต เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลความรู้ หรือไม่?
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร สะดวกสบายไม่มีปัญหา หรือต้องยอมลืมตาตัวเองในที่สุด… Read the rest of this entry »

Share
Web archiving
Jan 26th, 2008 by supaporn 539 views

จากการที่ในทุกวันนี้ผู้คนหาสารสนเทศจากเวิล์ดไวด์เว็บเป็นหลัก วิถีของการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษเปลี่ยนไป เว็บเพจเข้ามาแทนที่จดหมายข่าว บลอคกลายเป็นบันทึกประจำวัน แบบฟอร์มและเอกสารทางราชการสามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้จากเว็บมากกว่าในรูปของกระดาษ แต่วงจรชีวิตของเว็บมีอายุโดยเฉลี่ยเพียง 44-75 วันเท่านั้น เพราะฉะนั้น เว็บไซต์ที่เคยเข้าไปค้นสารสนเทศ วันดีคืนดีก็อาจหายไปได้เช่นกัน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa