»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผลวิจัย 5 เทรนด์ดิจิทัล คนเมืองใช้ตัดสินใจเลือกบริโภค
Jun 8th, 2012 by wanutwira 117 views

ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับการเปิดรับข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ จนเป็นปัจจัยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้เอเยนซี่โฆษณาต่างก็ต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภค เพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ และมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคสื่อมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
โลกอนาคตเมินคีย์บอร์ด-เมาส์
Jun 6th, 2012 by wanutwira 159 views

ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีจะก้าวไปถึงยุคของการใช้วิธีควบคุมสั่งการคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงปลายนิ้วกลางอากาศ ผู้ใช้ไม่ต้องพึ่งพาคีย์บอร์ดหรือเมาส์อีกต่อไป บริษัทที่ก้าวนำหน้าในตลาดเวลานี้คือ ลีปโมชั่น ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของนิ้วมือขึ้นมาได้สำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
ทรานซิสเตอร์กำลังหมดสมัยและถูกทดแทนด้วยเมมริสเตอร์
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 226 views

หลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ มาเทียบได้กับความยงิ่ ใหญ่ของทรานซิสเตอร์ในการทำงานเป็นคอมพิวเตอร์ชิฟ แต่บัดนี้ทรานซิสเตอร์กำลังหมดสมัยแล้วเนื่องจากทีมนักวิจัยของนายสแตนเลย์ วิลเลี่ยม และผู้ประสานงานจาก HP Labs ที่ Palo Alto มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประสบความสำเร็จในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ขึ้นใช้แทนทรานซิสเตอร์เพื่อเป็น building blocks ของคอมพิวเตอร์ชิฟ และนำไปสู่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำงานรวดเร็วกว่าเดิมและมีกำลังมากขึ้น ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

ทีมนักวิจัยดังกล่าวสร้างเมมทริสเตอร์โดยใช้แผ่นฟิล์มบางๆ ของไตตาเนียมไดออกไซด์ วางไว้อยู่ระหว่างชั้นของทองคำขาว ทั้งนี้ปกติแล้วไตตาเนียมไดออกไซด์จะเป็นสารฉนวนไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อใส่ความต่างศักย์เข้าไประหว่างชั้นทองคำขาวจะเป็นการผลักอะตอมของออกซิเจนบนฟิล์มของไตตาเนียมไดออกไซด์ให้ไปอยู่ข้างหนึ่งของแผ่นฟิล์ม การเคลื่อนที่ของอะตอมดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่างในโครงสร้างผลึกของไตตาเนียมไดออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อเนื่องโดยก่อให้เกิดความไม่เป็นสมดุลย์ของการกระจายประจุไฟฟ้าเสมือนการเกิดของอนุภาคประจุบวก ช่องว่างดังกล่าวทำหน้าที่คล้ายสารโดแพนท์ และเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับอะตอมออกซิเจน

ช่องว่างที่เกิดขึ้นจะทำให้ไตตาเนียมไดออกไซด์กลายเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ดังนั้น เมมริสเตอร์อยู่ในสถานะเปิด (on) แต่หากมีการกลับความต่างศักย์ อะตอมของออกซิเจนจะกลับสู่ที่ตั้งเดิมทำให้เมมริสเตอร์อยู่ในสถานะปิด (off) ตามลำดับ

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa