»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
Sep 5th, 2012 by wanutwira 332 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
เติมเต็มห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Wiki
May 16th, 2012 by satapon 70 views

ปัจจุบันห้องสมุดมีการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้งเทคโนโลยเว็บเพื่อการจัดการและดำเนินงานห้องสมุด โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการผู้ใช้และติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดแต่ก็ทำได้ในตามความสามารถของเทคโนโลยีเว็บ แบบเดิมเท่านั้น เมื่อพัฒนาการเว็บยุคใหม่ คือ เว็บ 2.0 เข้ามามีบทบาทกับวงการต่างๆ มากขึ้น เครื่องมือเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นในกลุ่มของ Social Software ให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมทั้ง Blog , Flickr, Social Bookmarking, Google Docs, Youtube    เป็นต้น  Social Software อีกตัวที่มีความโดดเด่น น่าสนใจซึ่งห้องสมุดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ คือ Wiki ซึ่งเป็นบทความนี้กล่าวถึง คำจำกัดความของวิกิ ความเป็นมาของวิกิ ลักษณะเด่น ซอฟท์แวร์วิกิและการประยุกต์ใช้วิกิกับงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ งานบริการห้องสมุดต่อไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Library 2.0 บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคเว็บ 2.0
May 16th, 2012 by satapon 103 views

ห้องสมุดดำเนินการไปโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในช่วง นับพันปีก่อนถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเว็บ ได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุดทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้เว็บไซต์เพื่อการให้บริการผู้ใช้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออก สู่สาธารณชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถทำได้ตามเทคโนโลยีเว็บที่มีอยู่ เมื่อเว็บ 2.0 ซึ่งเป็นแนวคิดของ Tim O’Reilly เข้ามามีบทบาทในวงการต่าง ๆ มากขึ้น ห้องสมุดคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะหันมามองเว็บ 2.0 ว่าจะประยุกต์เครื่องมือใดมาปรับใช้กับกิจกรรมของห้องสมุดได้บ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่อำนวยช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ห้องสมุดที่สนใจนำแนวคิด Library 2.0 สู่การปฏิบัติ บทความนี้จะกล่าวถึงที่มาของ Library 2.0  เว็บ 2.0 บทบาทและผลกระทบของห้องสมุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และความเป็นไปได้ในบริบทของไทย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Blog ประทับใจ (ชาวห้องสมุดที่เน้นไอที)
Oct 19th, 2009 by Courseware2u 492 views

เล่น Blog มานานพอสมควรแล้วก็ว่าได้ ทั้งในฐานะผู้เขียน ผู้พัฒนา/บริการ และผู้อ่าน แต่ไม่เคยอยู่กับ Blog ไหนได้นานเท่า http://digital-scholarship.org/digitalkoans เลยครับ สองวันนี้ใช้เวลากับ Blog ดังกล่าวนานมาก เพราะหลากหลายคำตอบที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หาคำตอบได้ชัดๆ ก็จาก Blog นี้เลยครับ แบบว่าตอบได้อย่างจังมาก ทำให้หลายงานที่ยังมองภาพไม่ออก เริ่มประติดประต่อได้ และสองวันนี้เลยคลอดเว็บใหม่ภายใต้ stks เยอะมาก เช่่นเว็บที่รองรับการเก็บข้อมูลจาก OAI Archives เว็บที่เก็บเกี่ยวรายการบรรณานุกรม การทำเว็บตัวเองให้รองรับ OAI และ OSS เจ๋งๆ ที่ยังไม่เคยเล่น ไม่เคยได้ยินอีกเยอะ

ยังไงก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับ เผื่อติดใจเหมือนผม

Share
ห้องสมุดเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี
Mar 18th, 2009 by Courseware2u 550 views

สไลด์นำเสนนที่สำนักห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มีนาคม ุ2552 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาห้องสมุด และบริการต่างๆ ของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa