»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดินเซรามิกแผ่นบาง
Oct 18th, 2009 by supaporn 450 views

เนื่องจากการผลิตเซรามิกโดยทั่วไป จะไม่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้มากนัก ทั้งนี้มีข้อจำกัดที่มีความเปราะ แตกหักง่าย การตัดตกแต่งชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผา ทำได้ยาก

จากผลการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ทำให้ได้ดินผสมเสร็จที่เมื่อนำไปผ่านเครื่องหล่อแผ่นบาง ก็จะได้แผ่นเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปร่งบางได้ และยังสามารถผสมสีต่างๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ

จากผลการวิจัยนี้เอง  เอ็มเทค ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท เซราเปเปอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี  อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Material ConneXion Library Worldwide MC # 5575-01 ในศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ TCDC อีกด้วย

Share
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
Oct 17th, 2009 by supaporn 589 views

20091017-journalวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง โดย ปรานต์ ปิ่นทอง ปัจจุบันมีการใส่วัตถุเจือปนลงในอาหารว่าง เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน แต่การใช้วัตถุเจือปนในอาหารในด้านข้อจำกัดในการใช้มีไม่เหมือนกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บทความนี้จึงเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องของวัตถุเจือปนอาหาร

กรดซิตริก : สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้ โดย อภิษฐา ช่างสุพรรณ  กรดซิตริก เป็นกรดที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา รักษาผิวสัมผัสของผัก ผลไม้ ปรุงแต่งรสชาติ ฯลฯ การบริโภคอาหารที่มีกรดซิตริกมากไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย ข้อมูลเกี่ยวกับกรดซิตริกนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค

ความสำเร็จของการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล่าถึงความสำเร็จนี้โดย สำรวล ดำแดง

อีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจ คือ แนวทางการพิจารณาสารเคมีในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย REACH โดย วันดี ลือสายวงศ์

ความไม่แน่นอนของการวัดจากกราฟมาตรฐาน โดย อนุสิทธิ์ สุขม่วง บทความนี้กล่าวถึงกราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรง

ติดตามมาด้วยบทความของ นีระนารถ แจ้งทอง เรื่อง ความใช้ได้ของการวัดค่าความเป็นกรด-เบส ในตัวอย่างน้ำ

ปัจจุบันความต้องการเยื่อกระดาษในประเทศไทยมีปริมาณสูงอย่างรวดเร็ว ต้องนำเข้าเยื่อบางส่วนจากต่างประเทศ การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นกระถินยักษ์ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป เก็บมาเล่าโดย เกียรติสุดา  ปูอุตรี

อีกงานวิจัยหนึ่ง คือ การพัฒนาภาชนะเซรามิกเนื้อคอร์เดียไรต์ เก็บความโดย วรรณา ต. แสงจันทร์ และ ปราณี จันทร์ลา ทั้งนี้ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร สามารถตั้งเตาได้โดยตรงจะต้องทำจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อนต่ำ การนำคอร์เดียไรต์เป็นส่วนผสมหลัก สามารถใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก และศักยภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการสามารถทำให้ตลาดเซรามิกขยายตัวมากขึ้น

สามารถติดตามอ่านบทความทั้งหมดเหล่านี้ได้จากวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 52 ฉบับที่ 180 เดือนพฤษภาคม 2552

Share
สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
Oct 2nd, 2009 by supaporn 267 views

เคลือบไร้สารตะกั่วที่พัฒนาขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะให้อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเคลือบต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยการใช้สารประกอบต่างๆ เช่น อัลคาไลน์ และ อัลคาไลน์เอิธ์ท ทดแทนตะกั่วในสัดส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการเคลือบ และวิธีการเผาเคลือบ เช่น การปรับขนาดอนุภาคของดิน การปรับความหนาแน่นที่เหมาะสม ความหนาบางของเคลือบ และการปรับ firing curve เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการปรับอุณหภูมิการเผาให้ลดต่ำลงได้ ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (โดยมี ดร.อนุชา วรรณก้อน เป็นหัวหน้าโครงการ) ได้พัฒนาต้นแบบภาคสนามรวม 4 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบเคลือบชุด 1-1 สูตร Na-1 ต้นแบบเคลือบชุด 1-2 สูตร GP-3 ต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-8 และต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-5 และยื่นขอจดสิทธิบัตร สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว เลขที่ 0801004895 วันที่ยื่นคำขอ 24 กันยายน 2551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa