»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE)
Sep 25th, 2012 by wanutwira 57 views

เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE) มีหลักการทำงานของเครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ คือ เมื่อเซนเซอร์ได้รับแสงที่สะท้อนจากวัตถุตัวอย่างสีที่ต้องการตรวจสอบ จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่จำเพาะส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อเปรีบเทียบกับข้อมูลที่เครื่องจดจำไว้ ว่าเป็นข้อมุลเดียวกันหรือไม่ การตรวจวัดใช้เพียงไม่กี่วินาทีในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบว่าเป้นสีที่ต้องการหรือไม่ และอาศัยหลักการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวนี้เองเครื่องจึงสามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวได้ ไม่ต่างจากดวงตาของมนุษย์ ความโดดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว คือความธรรมดาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเทคนิคการประมวลผลเฉพาะ แบบวิเคราะห์คอมโพเนนท์สำคัญ (Principal Component Analysis) ช่วยเสริมให้เครื่องสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ แม้มีความต่างกันเล็กน้อย เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีต้นทุนต่ำ แต่ความละเอียดในการวัดและความแม่นยำสูง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa