»
S
I
D
E
B
A
R
«
ม.เกษตรคิดค้นระบบเตือนดินถล่ม
May 30th, 2012 by pensiri 142 views

นักเทคโนโลยีรุ่น ใหม่ เสนอทางออกแก้ปัญหาดินถล่ม หลังพัฒนาระบบเตือนภัยวัดแรงดันน้ำในช่องว่างดินสำเร็จ หวังใช้เสริมระบบเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่

ผศ.อภินิติ โชติสังกาศ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2554 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยดินถล่ม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 มุ่งแก้จุดอ่อนของเทคโนโลยีเตือนภัยเดิม โดยใช้ความรู้ด้านปฐพีวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของดินจากความชื้นและปริมาณน้ำในช่องว่างดิน
Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่10)
Jul 26th, 2011 by kusa 96 views

หัวข้อเรื่องก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายโดย อาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.อารีย์
ธัญกิจจานุกิจ

บรรยายโดยอาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
เริ่มต้นการก้าวเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว ด้วยโครงการ BEAT2010 โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มจากการใช้รถ NGV จักรยาน ธนาคารขยะ รายงานการใช้พลังงานในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และช่วยกันปลูกต้นไม้
โดยการส่งอาคารเข้าแข่งขัน เริ่มจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยใช้หลักการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์ โดยประกวดโลโก้และคำขวัญ ประกวดหนังสั้น ประกวดโครงงานอนุรักษ์พลังงานในวิชา TU130 นิทรรศการเคลื่อนที่และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและแหล่งการศึกษารอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเริ่มจากอบรมพนักงาน
การใช้และเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่างความสำเร็จของอาคารอนุรักษ์พลังงาน
การสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบการลดพลังงาน
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการนำเสนอมาตรการ
สรุปผลของทีมงานอนุรักษ์พลังงานและแสดงผลประหยัด
Hardware
ติดตั้ง Solar Cell, Solar Tube, Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ติดตั้งระบบ Building Automatic System เพื่อควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศและแสงสว่าง, เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอด LED 18 W และระบายอากาศและสำรวจเรื่องการรั่วไหลอากาศเย็น
สรุปแนวคิดที่ได้จากโครงการ BEAT2010
ควบคุมระบบปรับอากาศและแสงสว่าง ใช้พลังงานธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตพลังงานให้มากขึ้น และสร้างแหล่งเรียนรู้ประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน
โครงการในอนาคต
นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิตมาปรับใช้กับห้องสมุดอื่นๆ ในธรรมศาสตร์
สร้างความยั่งยืนในการให้ความรู้แก่ชุมชนธรรมศาสตร์และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี

บรรยายโดยดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็น Green Library โดยใช้หลักการ
Green Service : Digital Content Service, ICT&Digital Content Service, Green Knowledge Portal
Green Office : Eco Library+Koha, Reuse furniture, Reduce-Reuse-Recylec โดยลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร ใช้กระดาษสองหน้า ใช้กระดาษ recycle กล่องนมแทนกระดาษขาว 80 แกรม, ลดการใช้พลังงาน โครงการ BEAT2010, eOffice ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์,
Green Environment : การคัดแยกขยะ (ลดขยะจาก19ถุง/วันเหลือ9ถุง) ห้องสมุดในสวน, โครงการปุ๋ยหมัก, เดินทางมาห้องสมุดด้วยรถรางไบโอดีเซล และจักรยาน, งดใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม,
Green Heart : กิจกรรมปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน, หาจุดที่ไม่ประหยัดพลังงาน, แข่งขันประหยัดพลังงาน, แข่งขันสืบค้นข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa