»
S
I
D
E
B
A
R
«
‘วิจัย’นำทางอุตสาหกรรม
Jun 15th, 2012 by pensiri 42 views

ชิ้นส่วนสำคัญที่ ซ่อนอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพ ความทนทาน กลายเป็นโจทย์หินให้กับอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพ ความทนทานและความสามารถรับน้ำหนัก กลายเป็นโจทย์หินให้กับอุตสาหกรรมต้องฝ่าฟัน ในฐานะที่ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกที่ทั่วโลกจับตามอง มาตรฐานทุกชิ้นส่วนต้องการันตีได้ถึง “คุณภาพ”
Read the rest of this entry »

Share
จุลินทรีย์ “พิชิตกลิ่นเหม็น” ดักอากาศอุตสาหกรรม
May 3rd, 2012 by suthiwan 139 views

ในงานประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainable Environmental Technology หรือ ICSET 2012 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555  มีการนำเสนอนวัตกรรมของคนไทยเกี่ยวกับการจัดอากาศเสีย เรื่อง “การกำจัดแอมโมเนียโดยใช้ระบบ Bio Filter” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการกับอากาศเสียจากภาคอุตสาหกรรม

งานวิจัยนี้เป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) และบริษัทไบโอวิสท์ จำกัด ที่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาระบบบำบัดอากาศโดยใช้จุลินทรีย์หรือ Bio filter ขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดแก๊สแอมโมเนียในอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การกำจัดแอมโมเนียในอากาศค่อนข้างยุ่งยาก แต่งานวิจัยชิ้นนี้ เลือกใช้ “จุลินทรีย์” ในการกำจัดแอมโมเนียที่ปะปนในอากาศ โดยให้จุลินทรีย์กินแอมโมเนียในอากาศให้หมดไป

Read the rest of this entry »

Share
บทเรียนจากภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
Mar 27th, 2012 by suthiwan 71 views

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. ( NAC2012) หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังร้อนเรื่องหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยในปี 2554 คือ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรของไทย : บทเรียนจากภัยพิบัติ” ซึ่งมีการเสวนาในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ร่วมเสวนาโดย วิทยากรที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยตรง ได้แก่

  • ผศ. ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณวิชัย  ศรีประเสริฐ   สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
  • คุณไพบูลย์  พลสุวรรณา  สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    ดำเนินรายการโดย
  • ผศ.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

จากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือน มีนาคม 2554และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีประเทศไทย ล้วนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องชลอตัวโดยเฉพาะในประเทศไทยเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีถึง 9 % ในไตรมาส 3 ของปี 2554 แต่กลับต้องติดลบ 9 % ภายใน 2 เดือนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเท่ากับในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์  ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมมีความเสียหาย 400,000 ล้านบาท (คิดจากกำไรที่หายไป)
และในภาพรวมของประเทศเสียหาย 10 % หรือเท่ากับ 1.4 ล้านล้านบาท คาดหมายว่าหากเหตุการณ์ปกติทางด้าน อุตสาหกรรมที่ชะงักในช่วงน้ำท่วมได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 ของปี 2555
Read the rest of this entry »

Share
งบการวิจัยและพัฒนา ของภาคอุตสาหกรรมลดลง
Nov 9th, 2010 by rungsima 68 views

(Industry R&D Drop)

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 4 พฤศจิกายน 2553  หมวดธุรกิจ

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมของโลก ที่ถือเป็นแหล่งใช้จ่ายใหญ่ที่สุดของโลก มีอัตราลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2009  นี้เป็นรายงานประจำปี
ของ สหภาพยุโรป ที่นำเสนอเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  และพบว่าเป็นปีที่ 4 ที่ต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ โดยทำการสำรวจจาก 1,400 บริษัทในปี 2009 พบค่าเฉลี่ยของยอดขาย ลดลง ร้อยละ 10.1
และค่าเฉลี่ยของผลกำไรลดลง ร้อยละ 21

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7320  ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2553

Share
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 4
Nov 17th, 2009 by rungsima 473 views

คำบรรยายของวิทยากรชาวญี่ปุ่น  เรื่องที่ 2

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
How to leverage the Nation’s competitiveness by Industrial property

โดย Prof.Shin-ichiro Suzuki, Director General of APIC, JIII

จากรายงาน Global Competitiveness Report 2009-2010 โดย World Economic Forum อับที่ 1 คือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ที่ 2 อเมริกา ที่ 3 สิงคโปร์ ญี่ปุ่นอยู่ลำดับที่ 8 และ ไทยได้ลำดับที่ 36

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa