»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องอ่านค่าสี
Oct 18th, 2009 by supaporn 595 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว สถาพร จันทร์หอม และบุญส่ง สุตะพันธ์ ได้พัฒนา เครื่องอ่านสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุดทดสอบขึ้นใช้เองในประเทศทำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด และได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี อีกด้วย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa