»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เห็นชอบการติดฉลากปลาเลี้ยงในกระชัง
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 46 views

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ในการติดฉลากปลาที่เลี้ยงในกระชังเป็นปลาประเภทอาหารอินทรีย์ นับว่าเป็นครัง้แรกที่คณะกรรมการมาตรฐานอาหารอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Standards Board) หรือ NOSB ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางที่มุ่งสู่การกำหนดให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังสามารถติดฉลากอาหารอินทรีย์ (Organic) ได้
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa