»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส จากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
Apr 16th, 2012 by pensiri 231 views
  • สภาวะที่เหมาะสมในระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์  โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ
  • เสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก  ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • ทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

เอนไซม์เพนโทซาเนส  หรือไซลาเนส  เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  ทำให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนของวัตถุดิบคุณภาพต่ำราคาถูกในอาหารผสม  ทำให้มีโอกาสลดต้นทุนค่าอาหารได้มากขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

  • พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ในรูปผง  รวมทั้งข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใช้เสริมในอาหารสำหรับเลี้ยงลูกสุกร
  • สามารถผลิตภายในประเทศ  มีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้า

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา
Oct 12th, 2009 by supaporn 831 views

เอนไซม์เพนโทซาเนส หรือไซลาเนส เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน แห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์ได้ในสภาวะที่เหมาะสมระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมและโปรตีเอสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในเชิวพาณิชย์ และเป็นการทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa