»
S
I
D
E
B
A
R
«
‘วิจัย’นำทางอุตสาหกรรม
Jun 15th, 2012 by pensiri 42 views

ชิ้นส่วนสำคัญที่ ซ่อนอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพ ความทนทาน กลายเป็นโจทย์หินให้กับอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพ ความทนทานและความสามารถรับน้ำหนัก กลายเป็นโจทย์หินให้กับอุตสาหกรรมต้องฝ่าฟัน ในฐานะที่ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกที่ทั่วโลกจับตามอง มาตรฐานทุกชิ้นส่วนต้องการันตีได้ถึง “คุณภาพ”
Read the rest of this entry »

Share
เนคเทค เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ
May 13th, 2012 by suthiwan 37 views

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อใช้คำนวณและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น FloodSign ให้แจ้งข้อมูลสำคัญและภาพผ่านมือถือ เน้นใช้แหล่งข้อมูลจากประชาชน โดยการเชิญชวนให้ติดป้ายแจ้งระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเมื่อปี 2554 โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี  ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นในภาคกลาง

Read the rest of this entry »

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa