»
S
I
D
E
B
A
R
«
สิงคโปร์ติดโผปท.สร้างนวัตกรรมสูงสุด
Jul 6th, 2012 by pensiri 352 views

สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ ติดกลุ่มประเทศผู้นำสร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2555 ไทยรั้งอันดับ 57

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาสากล (ไวโป) แห่งสหประชาชาติเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศผู้สร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลก 141 ประเทศ พิจารณาจากการจัดการองค์กรความรู้ การลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบตลาด และ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลิตผลของนวัตกรรม เช่น สิทธิบัตร และ ซอฟต์แวร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในปีที่ผ่านมา
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa