»
S
I
D
E
B
A
R
«
Social Networking และ Social Media กับการพัฒนาห้องสมุด
Sep 6th, 2010 by titima 534 views

จับตาการเติบโตของ Social Networking และ Social Media พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 235 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
OPAC ที่มีการให้ Rate และ Review
May 17th, 2010 by supaporn 278 views

OPAC ของห้องสมุดหลายแห่ง มีการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้เข้ามากำหนด tag และให้คะแนน รวมทั้งคำวิจารณ์หนังสือ ตัวอย่าง เช่น ห้องสมุดในเครือข่าย GMILCS (http://www.gmilcs.org/libraries.asp) น่าสนใจทีเดียวค่ะ

20100517-gmilcs11

Share
10 Social Networking in Libraries Trends for 2010
Mar 15th, 2010 by supaporn 478 views

เมื่อศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ศวท. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 โดยมีหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ คือ New Trends in Library and Information Management  จึงได้พยายามรวบรวมเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ เรื่องหนึ่งที่ขุดๆ ขึ้นมาได้และน่าสนใจ ก็คือ 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารเอกสารจดหมายเหตุ
Feb 14th, 2010 by supaporn 710 views

จดหมายเหตุ (archives) หมายความว่า
๑.เอกสารต้นฉบับ (original) ซึ่งสิ้นกระแสการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันเอกชนที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป เรียกว่า “เอกสารจดหมายเหตุ” (Archival Material)
๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เรียกว่า หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archival agency)
๓. อาคารที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ (Archival Repository)

Read the rest of this entry »

Share
ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส
Jan 6th, 2010 by supaporn 337 views

จากที่ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ได้รวบรวมสภาพการใช้โอเพนซอร์สในประเทศไทย และกลุ่มการใช้โอเพนซอร์สในห้องสมุด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มโอเพนซอร์สด้วยกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
TU Libraries Networking Forum
Dec 31st, 2009 by supaporn 396 views

บอกข่าวในแวดวงห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายกับ ศวท. ค่ะ ในวันที่ ๗ และ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา Thammasat University Libraries Networking Forum : Meet Dr. Cochrane โดยเชิญ ดร. Lynn Scott Cochrane ผู้อำนวยการห้องสมุดเดนิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจาก Dr. Cochrane แล้ว ยังมีผู้บริหารจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและจาก ศวท. ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยค่ะ สนใจติดต่อ http://library.tu.ac.th/networkingconference

หัวข้อโดยสังเขป:

 • Library Collaboration: Why and How? (Dr. Lynn Scott Cochrane)
 • Library Collaboration: OhioLink Experience (Dr. Lynn Scott Cochrane)
 • Thai Library Collaboration: What should we do next? (Assoc. Prof. Raweewan Auepanwiriyakul)  (NIDA)
 • Thai Library Collaboration: Open Source and Library Collaboration (Supaporn Chaithammapakorn)  (STKS, NSTDA)
 • Thai Library Collaboration: Provincial University Library Network (PULINET) (Assis. Prof. Dr. Narong Chimpalee) (SU.)

 • Thai Library Collaboration: from the Private University Library Point of View (Dr. Malivan Praditteera) (Rangsit Univ.)

 • Library Collaboration: OCLC WorldCat Local

Share
Taxonomy VS. Folksonomy
Nov 7th, 2009 by supaporn 482 views

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging  และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.stks.or.th/web

Share
คุณใช้ Twitter กับห้องสมุดของคุณหรือยัง?
Oct 22nd, 2009 by titima 438 views

หากพูดถึงเครื่องมือเพื่อเข้าถึงเครือข่ายสังคม หรือ Social networking นั้น วันนี้คงไม่มีตัวใดที่มาแรงและได้รับความนิยมไปกว่า Twitter มาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือที่ว่า อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Twitter ได้รับความนิยม โดยเฉพาะวิธีการใช้ Twitter สำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์ คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

Share
วิชาที่สอนในโรงเรียนบรรณารักษ์
Oct 22nd, 2009 by supaporn 366 views

ชอบเกร็ดความรู้ตอนหนึ่งที่ ศาสตราจารย์ คุณหญิง แม้นมาส ชวลิต ได้บันทึกไว้ในบทความ เรื่อง ยูเนสโกกับข้าพเจ้า (วารสารห้องสมุด ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๒๙) เรื่องวิชาที่สอนในโรงเรียนบรรณรักษศาสตร์ของประเทศเดนมาร์ก เมื่อครั้งที่ ท่านไปอบรมวิธีสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

คุณหญิงเล่าว่า วิชาที่น่าสนใจมาก มีจิตวิทยาการเรียนรู้ และวิธีทดสอบการเรียนรู้ วิธีอ่านให้เร็ว (เพราะบรรณารักษ์จำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก เพื่อปฏิบัติงานหลายอย่าง จึงจำเป็นต้องสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว) วิธีศึกษาความต้องการของสังคม  น่าสนใจลองนำมาทดสอบกับตัวเองดูนะคะว่าเรารู้แค่ไหน

Share
Cataloging & Cataloger วันนี้มาถูกทางแล้วหรือ?
Oct 21st, 2009 by titima 429 views

แม้ว่าการวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดจะมีเป้าหมายหลักที่สำคัญหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึง สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่สิ่งนี้เป็นเพียง “ความคิด” หรือ คือ  “ความจริง” อ่านเรื่องนี้ทั้งหมดที่ http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2792&Itemid=132

Share
Blog ประทับใจ (ชาวห้องสมุดที่เน้นไอที)
Oct 19th, 2009 by Courseware2u 492 views

เล่น Blog มานานพอสมควรแล้วก็ว่าได้ ทั้งในฐานะผู้เขียน ผู้พัฒนา/บริการ และผู้อ่าน แต่ไม่เคยอยู่กับ Blog ไหนได้นานเท่า http://digital-scholarship.org/digitalkoans เลยครับ สองวันนี้ใช้เวลากับ Blog ดังกล่าวนานมาก เพราะหลากหลายคำตอบที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หาคำตอบได้ชัดๆ ก็จาก Blog นี้เลยครับ แบบว่าตอบได้อย่างจังมาก ทำให้หลายงานที่ยังมองภาพไม่ออก เริ่มประติดประต่อได้ และสองวันนี้เลยคลอดเว็บใหม่ภายใต้ stks เยอะมาก เช่่นเว็บที่รองรับการเก็บข้อมูลจาก OAI Archives เว็บที่เก็บเกี่ยวรายการบรรณานุกรม การทำเว็บตัวเองให้รองรับ OAI และ OSS เจ๋งๆ ที่ยังไม่เคยเล่น ไม่เคยได้ยินอีกเยอะ

ยังไงก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับ เผื่อติดใจเหมือนผม

Share
เครื่องมือ Twitter ช่วยงานห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 647 views

ลองฝึกหัดเครื่องมือเหล่านี้ดู เป็นประโยชน์กับห้องสมุดของคุณอย่างแน่นอน

 • TweetDeck: สร้างกลุ่มของ Tweet และจัดการข้อมูลในระบบ เช่น การส่ง Tweet จากตัวโปรแกรมโดยตรงไม่ต้องเข้าหน้าเว็บ  การเลือกการแสดงผลข้อความ Tweet ได้หลายรูปแบบ การนำเสนอข้อความที่ Tweet เป็นคอลัมน์ๆ พร้อมชุดควบคุมคอลัมน์การใช้งาน และการค้นหา Trending Topic หรือ เรื่องที่กำลังมีคนพูดถึงอย่างมากใน Twitter ได้
 • Twrivia: ป้องกันเรื่องไม่สำคัญ คำถาม เล็กๆ น้อยๆ ใหม่ๆ  ในแต่ละวัน สำหรับผู้ใช้งาน

Read the rest of this entry »

Share
Feed ที่น่าสนใจสำหรับห้องสมุด
Oct 19th, 2009 by supaporn 450 views

ลองเข้าไปดู Feed เหล่านี้นะคะ แล้วอาจจะเห็นว่าห้องสมุดอื่นๆ เค้าใช้ Twitter กันอย่างครึกโครมอย่างไรกันบ้าง

 • @librarycongress:  Library of Congress หรือ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ห้องสมุดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • @AtYourLibrary:  At Your Library  คือ  เคมเปญของ  ALA public awareness เพื่อโปรโมทคุณค่าของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดจะใช้ Twitter ในช่องทางใดบ้าง? (3)
Oct 19th, 2009 by supaporn 473 views

อย่าลืมว่า คุณสามารถใช้ Twitter ช่วยประกาศและการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุดคุณได้ สารพัดที่จะแจ้ง เช่น

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาของห้องสมุด
 • ส่งข่าวให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่ามีอะไรใหม่ๆ เข้ามา เช่น หนังสือ วารสาร บริการใหม่ ในห้องสมุด
 • แจ้งข่าวสารถึงเทคโนโลยีล่าสุด
 • แจ้งโครงการของห้องสมุด ขายหนังสือ โครงการใหม่ๆ ของห้องสมุด
 • ส่งข้อความเตือนไปถึงผู้ใช้ถึงหนังสือใหม่ที่ต้องการ
 • สร้างข้อความเตือนเฉพาะกลุ่ม เพื่อแจ้งข่าว เหตุการณ์สำหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก ชมรมหนังสือ และวัยรุ่น
 • ใช้ Twitter เพื่อชี้ให้เห็นว่า เว็บไซต์เรามีอะไรน่าสนใจ
 • ส่งข้อความสั้นบอกข่าวของห้องสมุด  เช่น การอ่าน และการบรรยาย โดยการพิมพ์ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการอ่านหรือการบรรยาย หรืออัพเดทข่าวเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจำนวนเท่าไรที่สามารถเข้าร่วมฟังกิจกรรมได้
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa