»
S
I
D
E
B
A
R
«
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
ชา่ว Blogger ห้องสมุดอย่าพลาด LibCamp ครั้งที่ 2
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 284 views

ชา่ว Blogger ห้องสมุดทุกท่านอย่าพลาดงาน LibCamp ครั้งที่ 2 หรือโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

libcamp2-sponsor

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa