»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
Sep 18th, 2012 by wanutwira 215 views

ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของข้อมูลข่าวสารนั้น ห้องสมุดถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้คน วันนี้จึงอยากจะแนะนำอีกห้องสมุดที่น่าสนใจสำหรับเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ นั่นคือ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”

Read the rest of this entry »

Share
มาตรฐานสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
Jul 16th, 2009 by Courseware2u 659 views

สื่อดิจิทัลทั้งที่เป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด สื่อดิจิทัลที่ได้จากการแปลงเอกสารต้นฉบับให้เป็นเอกสารดิจิทัลเป็นหัวใจ สำคัญของห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้การจัดเตรียมสื่อดิจิทัลไม่เกิดความซ้ำซ้อน ไม่เปลืองเวลา กำลังคน และงบประมาณ และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที ศวท. ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. มาตรฐานการจัดการโฟลเดอร์และแ้ฟ้มเอกสาร
  2. มาตรฐานภาพดิจิทัล
  3. มาตรฐานเอกสารเว็บ
  4. มาตรฐานเอกสารสิ่งพิมพ์
  5. มาตรฐานสื่อนำเสนอ
  6. มาตรฐานวัตถุการเรียนและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object & Courseware)
  7. มาตรฐานสื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ STKS จะนำเนื้อหาฉบับเต็มเผยแพร่ต่อไปครับ

Share
แนะนำโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัลโอเพนซอร์ส streetprint
Jul 14th, 2009 by prasit 1,349 views

เป็นโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง แม้ว่าจะไม่อินเทรนด์ เหมือน  greestone และ dspace แต่การติดตั้งระบบ และเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่ายกว่า  โดยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถติดตั้งระบบได้เอง ใช้มาตรฐานเมทาดาทาดับลินคอร์ในลงรายการและสามารถใช้ในการเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการติดตั้งระบบสามารถติดต้งโดยจำลองเว็บเซอร์เวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ใช้ appserv ระบบรองรับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์มีเดียทุกนามสกุล โดยท่านที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.streetprint.org

ตัวอย่างโปรแกรม

streetprint

Share
ผู้ช่วยการพัฒนา Digital Library ด้วย Greentstone
Jun 23rd, 2009 by Courseware2u 409 views

Greenstone โปรแกรม Open Source ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล แต่ก็มีความซับซ้อนในการทำงานระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีขณะนี้ได้มีผู้ช่วยออกมาคือเว็บไซต์ Digital Library Consulting และเว็บไซต์ Greenstone’s blog นับเป็นเว็บไซต์หนึ่งสำหรับผู้สนใจ Greenstone ได้เข้ามาศึกษาเทคนิคและคำแนะนำต่างๆ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Share
Ubiquitous Library
Apr 16th, 2009 by supaporn 766 views

Ubiquitous Library เป็นอย่างไร ทำไม จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จึงสามารถทำได้ ประเทศไทย จะสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างให้เป็น Ubiquitous Library ได้หรือไม่ ติดตามอ่าน LG Sangnam Library : Ubiquitous Library ได้ที่ STKS

Share
SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 460 views

ปี ค.ศ. 2001 Helsinki University of Technology ไ้ด้นำระบบ Libnet มาใช้ในห้องสมุดในการติดต่อกับผู้ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มืือถือ โดยเชื่อมต่อกับระบบห้องสมุด Voyager เพื่อให้บริการจอง การยืมต่อ และการจ่ายเงิน

ปี ค.ศ. 2005 Curtin University of Technology ที่เมืองเพิร์ธ ได้นำบริการตอบคำถามผ่าน SMS เช่นเดียวกับที่ South Eastern Louisiana University Library

ปี ค.ศ. 2006 มีการนำ SMS มาใช้กับบริการตอบคำถาม ที่ Southbank Institute of Technology Library ที่เมืองเมลเบิร์น โดยใช้ระบบ MessageNet เหมือนกับที่ Monash และห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

Share
การใช้ SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 388 views

Alisa Parker ได้สำรวจการใช้ SMS ในห้องสมุดดิจิทัล พบว่ามีการใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (24 แห่ง) ห้องสมุดประชาชน (24 แห่ง) และหอสมุดแห่งชาติ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประทศ จำนวน ห้องสมุดสถาับันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ
สหราชอาณาจักร 10 1 9 -
ออสเตียเลย 8 6 2 -
ฟินแลนค์ 8 3 4 1
เดนมาร์ก 6 - 6 -
สหรัฐอเมริกา 4 2 2 -
เกาหลี 3 3 - -
นอร์เวย์ 3 2 1 -
ฮ่องกง 2 2 - -
สวีเดน 2 2 - -
อิสราเอล 1 1 - -
นิวซีแลนด์ 1 1 - -
สิงคโปร์ 1 - - 1
ไทย 1 1 - -
Share
Greenstone Community
Dec 18th, 2007 by Courseware2u 825 views

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจสร้างสรรค์ พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greenstone แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถของโปรแกรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดย STKS จะเป็นคนกลางในการนำความคิดเห็นของทุกท่านสู่นักวิจัยและทีมพัฒนาต่อไป

Share
DL, DLS, DLMS
Dec 12th, 2007 by supaporn 675 views

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library System) และระบบบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library Management System) นับเป็นพัฒนาการและความเชื่อมโยงที่น่าสนใจ โดยเราสามารถบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคำทั้ง 3 ได้ด้วยคำนิยามดังนี้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa