»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม
Sep 18th, 2012 by wanutwira 214 views

ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของข้อมูลข่าวสารนั้น ห้องสมุดถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้คน วันนี้จึงอยากจะแนะนำอีกห้องสมุดที่น่าสนใจสำหรับเสริมสร้างพฤติกรรมทางคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย โดยผ่านสื่อสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ นั่นคือ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม”

Read the rest of this entry »

Share
การรักษาความปลอดภัยของห้องสมุด
Sep 12th, 2012 by ratana 218 views

ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศเป็นจำนวนมาก ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้อง สมุด ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ ประกอบด้วยสื่อตีพิมพ์ และสื่อไม่ตีพิมพ์ และในปัจจุบันมีการ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ห้องสมุด ซึ่งมี คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากในเข้าใช้/เข้าถึง สารสนเทศต่างๆ จึงจำเป็นต้องมี มาตรการ มีความระมัดระวังในการให้บริการมากขึ้น

โดยทั่วไป การรักษาความปลอดภัยของห้องสมุดมีดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
หนังสือบริจาค
Sep 11th, 2012 by ratana 123 views

ห้องสมุดจัดหาหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เข้าห้องสมุดได้จากการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยนการบริจาค ซึ่งแต่ละประเภทของการจัดหาต่างก็ต้องมีแนวทางในการดำเนินการ

หนังสือบริจาค เป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อ การได้มาซึ่ง หนังสือบริจาค สามารถได้มาโดย

  1. มีผู้นำมาบริจาค ซึ่งอาจได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน บุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการใช้หนังสือนั้นแล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการให้บริการผู้อื่น หรือห้องสมุดแห่งอื่นๆ นำมาบริจาคให้ รวมถึงศิษย์เก่าผู้อุปถัมภ์
  2. ติดต่อขอบริจาค จากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตหรือเผยแพร่หนังสือนั้นโดยตรง โดยการรับข่าวสารการบริจาคการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วารสาร นิตยสาร เว็บไซต์  แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น Read the rest of this entry »
Share
การคัดหนังสือออก
Aug 12th, 2012 by supaporn 42 views

การ คัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บ หนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate/representation)
Jul 7th, 2012 by supaporn 79 views

ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ และหมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น อ่านรายละเอียด

Share
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์แบบ National Site License: กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร
Jul 1st, 2012 by supaporn 54 views

การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) หลาย ประเทศได้ให้ความสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างอำนาจต่อรองกับสำนักพิมพ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเงื่อนไข ระยะเวลา ราคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างในด้านที่มาของโครงการ รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง วิธีการกำหนดราคา การจัดสรรงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการบอกรับ และผลการดำเนินงาน บทความต่อไปนี้ ขอนำเสนอแนวทางการริเริ่มการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศสหราชอาณาจักร รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
พฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ใช้ E-book และ E-reader
Jun 1st, 2012 by wanutwira 209 views

Infographic ที่จะนำมาเสนอนี้ เป็นเรื่องพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ใช้ E-book และ E-reader ซึ่งเป็นผลสำรวจข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา Infographic นี้จะแสดงถึงรายละเอียด ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library
May 22nd, 2012 by suthiwan 42 views

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม  Friends of the library  ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือ /วารสาร  โดยห้องสมุดเครือข่ายจะนำหนังสือ/วารสารมาออกร้านเพื่อให้หนังสือไปสู่มือของผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ และเพื่อการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการออกร้านของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุดเครือข่าย 6 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  ม.รังสิต,  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และห้องสมุดสยามสมาคมฯ   ในงาน มีหนังสือ/วารสารมือสองไว้ แจก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในราคาแบบเพื่อนขายให้เพื่อน  ตั้งแต่เล่มละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 บาท และร่วมงาน เสวนาในสวน ในบรรยากาศสบาย ๆ  มีการสอนซ่อมหนังสือ กิจกรรมหนังสือทำมือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ตลิ่งชัน)  วันที่  7-9 มิถุนายน  2555  ด่วน  ช้าหมด  อดได้หนังสือดีๆ แน่นอน

รายการอ้างอิง :Thai PBS NEWS. รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2555. จาก รื่นรมณ์งานหนังสือ-ใน-friends-library

Share
การเก็บบันทึกถาวร
May 19th, 2012 by supaporn 44 views

ห้องสมุดต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาสิ่งตีพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่การเก็บเอกสารต่างๆ ในระบบดิจิทัล ทำให้แนวคิดของการเก็บและบำรุงรักษาเปลี่ยนไป เนื่องจากปัญหาหลัก 2 ประการ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารดิจิทัล คือ อายุของสื่อที่บันทึก และความล้าสมัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบมหาอุทกภัย
Apr 5th, 2012 by rungsima 50 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี
สรุปหัวข้อการสัมมนาย่อย เรื่อง มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 – 12.00 น.
โดย คุณเพชรา สังขะวร ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ผู้บริหารได้ใช้หลักการบริหารจัดการเมื่อหลังน้ำลด 4  M คือ Man, Materials, Money, Management   ดังสรุปต่อไปนี้
บุคคลากร – สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำงาน จัดพื้นที่ทำงานที่ใหม่  โดยเฉพาะงานบริการ
ทรัพยากร -  ด้วยมีจำนวนหนังสือมากถึง 2 แสนเล่ม ได้ทำการขนย้ายไปยังอาคารที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ เนื่องจากตึกเดิมมีปัญหาเรื่องอาคารร้าว และ ทรุดตัว  ห้องสุดจะมีจำนวนหนังสือชุดใหม่เข้ามาราวเดือนละ 600 เล่ม
งบประมาณ – ของบประมาณรัฐบาล เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นอาคารเดิม  โดยให้ผ่านการอนุมัติจากกรมโยธาธิการ
การบริหารจัดการ -   การจัดการเบื้องต้นคือ จัดพื้นที่ในการบริการใหม่  การจัดการระยะยาวคือ จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าสู่ Digital Research Library โดยร่วมมือ กับหน่วยงานพันธมิตร และได้เปิดตัวแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วช. เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา

มีการกำหนดแผนงานแปลงสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นลิขสิทธ์ของ วช. ให้เป็นสื่อดิจิทัล คาดว่าจะเห็นผลในปลายปี 2555 นี้
มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำห้องสมุดให้แก่สาธารรชนวงกว้างบนบริการ Youtube

Share
การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์
Mar 6th, 2012 by supaporn 94 views

การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine Readable Cataloging ยังคงเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศส่วน ใหญ่ใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน บทความนี้ นำเสนอ แนวคิดของการทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจากแต่เดิมที่เป็นบัตร รายการ จนมาถึงการมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติและจำเป็นต้องมีการใช้ MARC เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม ติตดามอ่านรายละเอี่ยดได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html

Share
การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ
Sep 1st, 2011 by supaporn 143 views

เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ วันที่ 1-2 กันยายน 2554 โดยประธานเปิดงาน  คือ นายชวน หลีกภัย อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ทรงคุณวุิฒิ และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเสริมจากการกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการว่า

ทุกงานต้องทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้งานมีโอกาสผิดพลาดน้อย การเป็นมืออาชีพต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นจริง ช่วยให้ปัญหาลดลง ท่านได้ยกตัวอย่าง สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เสริมว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่มืออาชีพ

Share
หนังสือคงค้าง (Backlog)
Feb 13th, 2011 by supaporn 100 views

ถึงแม้ว่า นันทพร แก้วบูชา ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย ตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2531 ก็ตาม แต่ปัญหาหรือหนังสือค้าง ยังคงมีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งดูเหมือนเป็นของคู่กันกับห้องสมุด คงไม่มีห้องสมุดไหน ไม่มีหนังสือที่เป็น backlog อยู่เป็นแน่

ผลของการศึกษาของคุณนันทพร พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (73.01%) มีหนังสือค้างดำเนินการ ปริมาณหนังสือค้างของห้องสมุดมีตั้งแต่ 30-6,000 เล่ม หรือคิดเป็น 0.1-81.91% ของจำนวนหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด และเป็นหนังสือค้างมานานประมาณ 2-4 ปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ และบุคลากรดังกล่าวมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดได้รับหนังสือบริจาคจำนวนมาก ห้องสมุดมีหนังสือค้างสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกตั้งห้องสมุด และปริมาณการจัดหาหนังสือของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
New Technology and Best Practice in Library Services
Nov 25th, 2010 by titima 55 views

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และกรณีตัวอย่างการให้บริการห้องสมุด นวัตกรรมสำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์ รวมถึงแนวทางการบริการเชิงรุก โดย Mr. John Hickok Librarian/Instructor จาก California State University, Fullerton campus และ ประธานกรรมการ ALA International Relations Roundtable Orientation คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

Share
ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ
Sep 9th, 2010 by ratana 148 views

ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ มี ๒ ประเด็น
๑. ห้องสมุดในฐานะกรอบการดำเนินการสร้างความเป็นเลิศให้กับผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย
๒. ความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด

ดร.ไรน์เนอร์  เคลเลนเบอร์น ผู้อำนวยการห้องสมุด Technische Universitat Munchen ประเทศเยอรมณี  นำเสนอนโยบายห้องสมุดและแผนการพัฒนาโครงสร้างของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิค เป้าหมายของความเป็นเลิศของการให้บริการของห้องสมุด เช่นเดียวกับ การดำน้ำลึกที่ระดับ ๔๐ หรือ ๖๐ เมตร นั่นคือ ความปรารถนาความสำเร็จและรอบคอบในการดำน่้ำลึก  เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ขึ้นมา สูตรในการปฏิบัติมีเพียง

หยุด (Stop) - ผ่อนคลาย (Relax) - วางแผน (Plan)ปฏิบัติและตรวจสอบ (Act & Check)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa