»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความร่วมมือเรื่องสื่อดิจิทัลระหว่างประเทศจีนกับสิงคโปร์
May 5th, 2011 by rungsima 35 views

China-Singapore Digital Media Cooperation
เป็นบทความคอลัมน์ความร่วมมือกับนานาชาติ จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีน ร่วมกับหน่วยงานการพัฒนาสื่อของประเทศสิงคโปร์ (The Media Development Authority of Singapore)  ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการริเริ่มร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องสื่อดิจิทัลที่มีการโต้ตอบ (Interactive digital media)  ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่าง  2 ประเทศ โดยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้กำลังใจและสนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย  บริษัทผู้ผลิตที่มีศักยภาพ  รวมถึงเชื่อมโยงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในเรื่องนี้  ความร่วมมือในขั้นริเริ่มนี้วางแผนชักชวนโครงการจากผู้ประมูลที่มีศักยภาพ ในจำนวน 5 โครงการในแต่ละปี
แต่ละโครงการมีเวลาดำเนินการสูงถึง 3 ปี  การเปิดรับชักชวนจะเริ่มต้นเปิดในอนาคตอันใกล้นี้  ผู้สนใจสามารถยื่นขอร่วมโครงการขอรับคู่มือและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ของจีนและที่หน่วยงาน China International S&T Cooperation

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China “China-Singapore Digital Media Cooperation” China Science and Technology Newsletter  No.612 (March 10, 2011)

Share
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
Apr 11th, 2010 by supaporn 255 views

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้กรุณาแสดงความเห็นสนับสนุนต่อการจัดให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) หรือหลายท่่านอาจจะจำได้ในชื่อภาษาอังกฤษว่า STKS (Science and Technology Knowledge Services) สรุปได้ความว่า

Read the rest of this entry »

Share
สื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
Apr 11th, 2010 by supaporn 243 views

ขอนำข้อความที่ได้ไปบันทึกเสียงของ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เพื่อสนับสนุนการสร้างสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยมีประเด็นคำถามสำหรับอาจารย์ ๔ คำถาม ได้แก่

  • คลังความรู้ดิจิทัลได้รับความนิยมมากเพราะสาเหตุใดและมีความจำเป็นต่อองค์กรหรือไม่อย่างไร
  • การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลควรมุ่งเน้นประเด็นใดเป็นสำคัญที่สุดและอย่างไร
  • การต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัลและต่อยอดคลังความรู้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บริหารองค์กรในบริบทต่างๆ
  • ความคาดหวังของ สวทช. ต่อการรณรงค์กิจกรรมการสร้างมาตรฐานดิจิทัลนี้ต่อ สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ชุมชนและประเทศไทย

ดร. ทวีศักดิ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นคำถามทั้ง ๔ ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
STKS Knowledge Party: STKS Talk ครั้งที่ 1
Nov 13th, 2009 by Valaiporn Changkid 279 views

“ร่วมกันสร้างมาตรฐานข้อกำหนดการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพให้ สวทช. กับ STKSTalk”

STKS Knowledge Party

STKS Knowledge Party

Share
เทคนิคการจัดเตรียมสื่อดิจิทัล
Mar 3rd, 2009 by Courseware2u 448 views

สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน การจัดเตรียมสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม ตรงกับลักษณะการนำไปประยุกต์ใช้งานจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทั้งการเข้าถึง การใช้งาน และการนำเสนอ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa