»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัมมนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฯ ตอนที่ 1
Nov 12th, 2009 by rungsima 388 views

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552  ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม : ธงรบแห่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทย   ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาโดยความร่วมมือของหน่วยงาน 4 หน่วย คือ สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และสมาคมการประดิษฐ์ญี่ปุ่น (JIII) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น กำหนดจัดทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9   มีหัวข้อการบรรยายรวม 12 หัวข้อ  ทั้งวิทยากรชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีการแปลโดยล่ามชาวไทยทุกหัวข้อและเอกสารการบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหมด  มีหลายหัวข้อน่าสนใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ ทีละตอนต่อไปนี้
Read the rest of this entry »

Share
สิทธิบัตรกับ สวทช.
Oct 23rd, 2009 by supaporn 333 views

สิทธิบัตรเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย ณ ขณะนี้ ได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 60 เรื่อง สนใจติดตามนวัตกรรมจากสิทธิบัตรดังกล่าวได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/patents

Share
ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select)
Oct 14th, 2009 by supaporn 527 views

โรดเอดส์เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus – HIV) ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี สะสมประมาณ 100,000 คน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 600,000 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อที่ต้องการรักษาพยาบาลอีก 500,000 ราย ในกระบวนการรักษา ผู้ป่วยจะต้องรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นการตรวจนับด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ และมีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศเพียงไม่กี่แห่ง ต้องใช้น้ำยาราคาแพงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีการจับตัวยางสกิมประสิทธิภาพสูง
Oct 2nd, 2009 by supaporn 538 views

ผลงานเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่น่าสนใจมีอยู่หลายผลงานวิจัย ตัวอย่าง เช่น เทคโนโลยีการจับตัวยางสกิมประสิทธิภาพสูง เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยใช้เทคนิคการปั่นเหวี่ยง จะได้น้ำยางข้นและน้ำยางสกิมออกมาเป็นจำนวนมากด้วย ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ พัฒนาสารจับตัวน้ำยางสกิมประสิทธิภาพสูง มีชื่อว่า A704 สามารถจับตัวน้ำยางสกิมได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ใช้ปริมาณน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้ได้ทั้งน้ำยางสกิมใหม่และน้ำยางสกิมเก่า ปราศจากการปนเปื้อนของซัลเฟตลงไปในน้ำทิ้ง และสามารถกำหนดค่า pH ของน้ำทิ้งได้ตามต้องการ เนื้อยางสกิมแห้งที่ได้ มีปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า และปริมาณไนโตรเจนต่ำกว่า นิ่มกว่า และทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีกว่าเนื้อยางสกิมแห้งที่ได้จากการจับตัวน้ำยางสกิมโดยใช้กรดซัลฟูริก ผลงานวิจัยนี้ยื่นจดสิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 0801004463

แหล่งที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2551 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Share
ทรัพย์สินทางปัญญา
May 24th, 2009 by supaporn 702 views
  • ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย ประกอบด้วย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่มีงานวิจัย ที่เสนออีก 1 สิ่ง เพิ่มขึ้นมา ที่เรียกว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย   Read the rest of this entry »
Share
สืบค้นสิทธิบัตรด้วย Google Patents
Mar 14th, 2009 by Courseware2u 656 views

บริการของ Google นอกจากการสืบค้นเอกสารทั่วไปจากเว็บไซต์แล้ว ยังมีบริการสืบค้นสิทธิบัตร โดยเฉพาะจากสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล United States Patent and Trademark Office (USPTO) โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 มากกว่า 7 ล้านสิทธิบัตร รองรับการสืบค้นแบบ Full Text โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Google Books

google-patent

Share
ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์
Dec 21st, 2008 by supaporn 839 views

ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์ เป็นหนึ่งในผลงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช. หรือ ไบโอเทค) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยศูนย์ฯ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ INNOVA Platinum H5 Biosensor และ AIV Biosensor และได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ในราคา 250 บาทต่อตัวอย่าง Read the rest of this entry »

Share
เก็บตกจากงานสัมมนา Patent Mapping
Jun 24th, 2008 by Faci' 758 views

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ผมได้เข้าร่วมฟังการบรรยายาของ อ.Takao Ogiya, Executive Manager for Human Resources Development, National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนคำขอสิทธิบัตร กลยุทธ์การใช้ประโยชน์สิทธิบัตร ของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา และการทำแผนที่สิทธิบัตร ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีเรื่องที่ อ. Takao เล่าเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่นที่อยากถ่ายทอดสู่กันฟังดังนี้ครับ

Read the rest of this entry »

Share
แผนที่สิทธิบัตร patent map
Jan 18th, 2008 by rungsima 1,092 views

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงความสำคัญของเอกสารสิทธิบัตรที่เปิดเผยความรู้เทคโนโลยีทุกสาขา รวมถึงแสดงถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหรรมและ ภาคการวิจัย ของทั่วโลก ปัจจุบันเอกสารสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีบริการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สามารถเข้าถึง สืบค้นได้ด้วยตนเอง สามารถนำมาเป็นแนวทาง เพื่อเรียนรู้และ เพื่อต่อยอด ในการวิจัยพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa