»
S
I
D
E
B
A
R
«
นาโนคริสตัลทองคำและเงิน
Aug 9th, 2012 by wanutwira 431 views

เผยผลงานล้ำค่าจากนักวิจัยศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มมูลค่างานศิลป์โดยใช้นาโนคริสตัลทองคำ บริสุทธิ์ 99.99% วาดลายไทยบนผ้าไหม ครั้งแรกของโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555″ หรือ “ไทยแลนด์ รีเสิร์ช เอ็กซโป 2012″ ซึ่งผลงานล้ำค่านี้จะเป็นใบเบิกทางการใช้งานวิจัยพัฒนางานศิลปะ ร่วมถึงการวิจัยต่อยอดศิลปะแขนงอื่นๆ 

Read the rest of this entry »

Share
สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว
Apr 13th, 2012 by supaporn 95 views

เป็นนวัตกรรมหนึ่งในกลุ่มที่ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้ภาวะน้ำท่วม พัฒนาโดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กรมป่าไม้

เป็นการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่า่ไม้สวนป่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัส โดยนำมาออกแบบและสร้างเป็นสุขาเคลื่อนที่ โดยส่วนประกอบของสุขาจะใช้ไม้สวนป่าที่มีขนาดเล็กนำไปผ่านการอัดน้ำยาและอบ แห้งแล้วเป็นวัสดุหลักในการประกอบสุขา ในส่วนของผนังใช้ไม้แผ่นที่ทำจากวัสดุทดแทนไม้มีน้ำหนักเบา นำมาต่อกันในลักษณะสำเร็จรูป (Knockdown) ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง การดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย และในส่วนของหลังคาห้องสุขาจะใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่าง ช่วยในการประหยัด พลังงาน และยังได้ออกแบบน้ำใช้ น้ำทิ้ง และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบภายใต้ห้องสุขา

สุขาฉุกเฉินต้นแบบสีเขียว

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
นายกฯ ย้ำเพิ่มงบวิจัยเป็น 0.5% ของ GDP พร้อมกระตุ้นภาคเอกชนทำวิจัยมากขึ้น
Oct 26th, 2010 by titima 171 views

นายกรัฐมนตรี ย้ำจะผลักดันงบประมาณด้านการวิจัยให้สูงขึ้นเป็น 0.5% ของ GDP พร้อมกระตุ้นภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากขึ้น

ในการเปิดการประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างด้านต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ กำลังปัญญา และความร่วมมือ เพื่อให้เกิดกลไกและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสมดุล ซึ่งต้องใช้ความรู้ในลักษณะการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ประเทศก้าวสู่อนาคตด้วยปัญญา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งของประเทศ คือ ทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้มีนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพราะในปี 2550 ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ทำงานเต็มเวลาประมาณ 21,392 คน หรือคิดเป็น 3.39 คน : ประชากร 10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุดมศึกษาประมาณ 65% ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพยายามสนับสนุน แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กลับลดลง คือ
- ปี 2546 เท่ากับ 0.26
- ปี 2548 เท่ากับ 0.24
- ปี 2550 เท่ากับ 0.21

อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ตั้งเป้าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไว้ที่ 0.5% ของ GDP ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความจำเป็นในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย และการกระตุ้นให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากขึ้น เพื่อสร้างบุคลากร ทั้งการสนับสนุนการศึกษา การจูงใจให้เกิดความสนใจในการวิจัยและการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียบเรียงจาก
นายกฯ ย้ำเพิ่มงบวิจัยเป็น 0.5 ของ GDP พร้อมกระตุ้นให้เอกชนทำวิจัยมากขึ้น . Engineering today. 8, 94 (ต.ค. 2553) : 20.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa