»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
Nov 24th, 2009 by Courseware2u 407 views

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว STKS ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทส และเทคโนโลยีใหม่ในวงการสารสนเทศ ในชื่อ STKS สัญจร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานแรกในปีงบประมาณใหม่นี้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม STKS สัญจร ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้วยวิกิ และ Open Source Software” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

Read the rest of this entry »

Share
รวมสไลด์เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ศวท. – 2552
Sep 18th, 2009 by Courseware2u 831 views

slide-stks-seminar

Share
อบรมแล้วได้อะไร ???
Aug 24th, 2009 by Courseware2u 463 views

การจัดอบรมภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ ยิ่งร้ายไปใหญ่คือ การอบรมที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้จัดสนใจจำนวนผู้อบรมมากกว่า “ความรู้ที่ผู้อบรม” จะได้จากการอบรม ย่อมส่งผลเสียตามมาหลากหลาย

การจัดอบรมลักษณะนี้อยู่บนพื้นฐาน ที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงของการอบรม ห้องอบรมแคบ ผู้อบรมจำนวนมาก คอมพิวเตอร์มีความแตกต่าง หรือเน็ตช้า ถูกหน่วงด้วยการเข้าใช้จำนวน ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้การอบรมล้มเหลวได้ง่าย แต่ผู้จัดหลายรายก็ไม่ได้นำประสบการณ์นี้มาปรับในการอบรมครั้งใหม่ หรือไม่ได้คำนึงถึง

ปัญหาอีกประเด็น คือ วิทยากรที่ได้เชิญมาอาจจะรู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ส่งผลเสียต่อภาพพจน์ ภาพลักษณ์วิทยากร ซึ่งอาจจะไม่รับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสหน้าได้

ในฐานะวิทยากร หวังว่าผู้จัดคงรับฟังเสียงจากวิทยากรบ้าง ดีกว่ายืนยันเสียงตนเองว่าจะจัด และต้องจัด … น่าเสียดายจัง

Share
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 1,262 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รอง ผู้อำนวยการ สวทช. และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้กับแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานสัมมนาเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย WordPress : Blog วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 (การบรรยาย) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (Workshop) โดยมีผู้ร่วมฟังสัมมนา และสนใจจำนวนมาก Read the rest of this entry »

Share
การสัมมนาวิชาการเรื่องห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริการความรู้สำหรับสังคมไทยในอนาคต
Dec 17th, 2007 by Courseware2u 409 views

ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หรือ TIAC เดิม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริหารความรู้ สำหรับสังคมไทยในอนาคต วันที่ 16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และห้องสมุดต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังเกินความคาดหมาย ทาง STKS ขอแสดงความขอบคุณทุกท่าน ตลอดทั้งวิทยากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเนื้อหาต่างๆ ที่วิทยากรและทุกท่านให้ความสนใจร่วมสัมมนานั้น ทีมงานจะนำเสนอผ่าน STKS Blog เพื่อเป็นแหล่งความรู้ร่วมกันต่อไป

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa